MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. p) şi ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Referirile la Codul fiscal şi la Codul de procedură fiscală din cuprinsul procedurii din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4.
– Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa

Bucureşti, 6 septembrie 2017.
Nr. 2.376.


ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Art. 1.
(1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene.
(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură. Persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prevăzută la alin. (1) prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

Art. 2. – În sensul prezentei proceduri, organismele menţionate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal sunt organismele recunoscute de România sau de alt stat membru al Uniunii Europene, care au obiective de natură filantropică şi sunt angajate în activităţi cu caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara Uniunii Europene.

Art. 3.(1) Organismele recunoscute prevăzute la art. 2 pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, pentru bunuri ce le-au fost livrate, trimestrial, cel mai devreme în luna următoare încheierii trimestrului calendaristic în care bunurile au fost utilizate în afara Uniunii Europene.
(2) Cererilor depuse în baza prezentei proceduri li se aplică prevederile referitoare la prescripţia dreptului de a cere restituirea reglementate de Codul de procedură fiscală. Dacă organismele menţionate la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în România, restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau administraţiile sectoarelor 1 – 6 ale finanţelor publice, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul sau reşedinţa solicitantul. Dacă aceste organisme nu sunt stabilite în România restituirea taxei se efectuează de către Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.
(3) În vederea restituirii taxei, organismele recunoscute trebuie să prezinte organului fiscal competent următoarele documente:

a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa la procedură;
b) copie de pe dovada recunoaşterii organismului în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi documente de înfiinţare sau alte documente emise de autorităţile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfăşoară activităţi umanitare, caritabile sau educative;
c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată, data certificării încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export;
d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene pentru care se solicită restituirea;
e) copii de pe bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;
f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;
g) copii de pe documentele care certifică încheierea operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declaraţiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;
h) dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activităţi umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informaţii privind beneficiarii activităţilor.

Art. 4. – Soluţionarea cererilor de restituire a TVA se realizează conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5.Anexa face parte integrantă din prezenta procedură.


ANEXĂ
la procedură

Denumirea organismului . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

   În conformitate cu prevederile art. 3 din Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, în sumă de. . . . . . . . . . lei, pentru bunurile care au fost utilizate pentru activităţi:

1 umanitare
1 caritabile
1 educative

desfăşurate în afara Uniunii Europene.
Solicităm restituirea în contul nr. . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . .

Reprezentantul legal al organismului,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)

Data . . . . . . . . . .

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.