MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

Art. 2.(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni (formular 010).
(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099).
(4) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (91) din Codul fiscal.

Art. 3. – Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;
b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (91) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (91) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Art. 4. (1) Pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
(2) Criteriul de la art. 3 lit. b) se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asociaţii societăţii comerciale, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (2), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5.(1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentaţia depusă.
(2) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la art. 4, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei.
(3) Se supun soluţionării numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la art. 4.
(4) În situaţia în care persoana impozabilă nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, organul fiscal îi transmite o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.

Art. 6.(1) În vederea soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi b).
(2) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situaţii:

a) depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la art. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (91) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la art. 4 alin. (2), care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7.(1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) şi b) sunt supuse unei analize, prevăzute la art. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România.
(2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplineşte criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8.(1) Invitaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal. În cazul în care organul fiscal admite cererea de amânare, comunică persoanei impozabile data la care a fost reprogramată vizita la organul fiscal.
(3) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitaţie, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.
(4) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.
(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă competentă.
(7) În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii de respingere.
(8) În baza referatului de la alin. (7), organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. 9.(1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/ respingere a înregistrării în scopuri de TVA.
(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10.(1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. a) şi b);
b) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5);
c) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) – (8).

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

Art. 11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12.(1) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.
(2) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 13. – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora, precum şi direcţiile regionale antifraudă fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu – Ştefan Diaconu

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.
Nr. 17.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.