PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) Trecerile la acelaşi nivel cu calea ferată ale tuturor drumurilor internaţionale «E», precum şi ale drumurilor naţionale care prezintă un grad ridicat de risc de producere a accidentelor rutiere vor fi prevăzute cu bariere sau semibariere realizate de către administratorul căii ferate, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
(4) Administratorul căii ferate este obligat să asigure vizibilitatea trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată prin curăţarea vegetaţiei pe o rază de 150 de metri măsurată din intersecţie.”

2. La articolul 61 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

a1) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (3), cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei, aplicată administratorului căii ferate;
a2) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (4), cu amendă de la 30.000 lei la 150.000 lei, aplicată administratorului căii ferate;”.

3. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 68, cu următorul cuprins:

Art. 68.(1) Prevederile art. 61 alin. (1) lit. a1) intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.
(2) Prevederile art. 61 alin. (1) lit. a2) intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN – CONSTANTIN – ANTON POPESCU – TĂRICEANU

Bucureşti, 26 iunie 2018.
Nr. 154.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.