Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al Comisiei arată că sistemele naționale de învățământ devin din ce în ce mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate acestea, publicația confirmă, de asemenea, că nivelul de instruire al elevilor depinde în mare măsură de mediile socioeconomice din care provin.

Comisia Europeană ajută statele membre să garanteze că sistemele lor de învățământ produc rezultate, iar datele publicate în Monitorul educației și formării reprezintă o componentă importantă a acestui efort. Această ultimă ediție evidențiază faptul că, deși statele membre au înregistrat progrese în direcția atingerii majorității obiectivelor-cheie ale UE în ceea ce privește reforma învățământului și modernizarea acestuia, sunt necesare mai multe eforturi pentru a se ajunge la echitate în acest domeniu.

Monitorul educației și formării 2017 al Comisiei este cea de a șasea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele de educație și formare din UE, reunind o gamă largă de date. El măsoară progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii celor șase obiective stabilite pentru 2020 în materie de educație și formare: (1) ponderea tinerilor (18-24 de ani) care abandonează prematur o formă de învățământ și formare ar trebui să fie sub 10 %; (2) ponderea tinerilor între 30 și 34 de ani care urmează studii universitare ar trebui să fie de cel puțin 40 %; (3) cel puțin 95 % dintre copiii cu vârste cuprinse între patru ani și vârsta pentru începerea educației primare ar trebui să fie integrați în sistemul de învățământ; (4) ponderea elevilor de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor la citire, matematică și științe ar trebui să fie mai mic de 15 %; (5) 82 % dintre proaspeții absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ terțiar (20-34 de ani) care nu mai urmează nicio formă de educație sau formare să aibă un loc de muncă; (6) cel puțin 15 % dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) ar trebui să participe la programe de învățare formală sau nonformală.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.