biomassCine n-a (prea) chiulit de la orele de chimie, are ceva șanse să-și reamintească observația lui Lavoisier: totul se transformă și nimic nu se pierde, în Natură. Indiscutabil, știința l-a preschimbat pe om! L-a făcut un maestru al transformării materiei, în propriul folos.

În ziua de azi, nici măcar reziduurile vegetale provenite din silvicultură sau agricultură nu trebuie lăsate să se irosească, să se descompună fără rost. Mai ales că, de cele mai multe ori, ele pot fi convertite grabnic în energie. Energie termică, energie electrică!

Pentru a beneficia de acel sistem de promovare pe care l-a introdus Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, producătorii de energie electrică din surse regenerabile trebuie, obligatoriu, să dețină un certificat de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil.

Ordinul 1534/2016 (al ministrului mediului) privind aprobarea procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa care provine din silvicultură și industriile conexe și e utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie a fost publicat în „Monitorul Oficial” 608/2016. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va emite certificatele de origine pentru biomasa care provine din silvicultură.

În principiu, în cazul biomasei provenite din silvicultură și industriile conexe care a fost achiziționată anterior intrării în vigoare a noii reglementări, avizele și certificatele de origine vor fi emise în conformitate cu actul normativ aflat în vigoare la momentul achiziției, Ordinul 1341/2012 al ministrului mediului, actualmente abrogat.

Biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe constituie, prin definiție, fracțiunea biodegradabilă a produselor ce rezultă din prelucrarea primară și secundară pe teritoriul național a lemnului – capete, coajă, tocătură din liniile de profilare, rumeguș, așchii, reziduuri lemnoase, rezultate în urma prelucrării/reciclării materialului lemnos ori a produselor din lemn, inclusiv importate, ce nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, precum și materialul lemnos declasat în propria incintă drept consecință a procesului tehnologic de prelucrare a lemnului. Tot aici se încadrează și tocătura de lemn provenită din categoriile enumerate anterior.

Cu titlu de noutăți legislative, trebuie menționat că producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au îndatorirea de a delimita sau împrejmui spațiul care folosește la stocarea biomasei și că evaluarea masei lemnoase ce rezultă din plantațiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru producția de „biomasă provenită din agricultură și industriile conexe” va fi realizată în conformitate cu anexa la Procedură, așa cum a apărut ea în „Monitorul Oficial”.

 

Documentația care trebuie depusă. Ce cuprinde?

Din documentația pe care producătorii de energie electrică din surse regenerabile trebuie s-o depună la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale răspunzătoare de silvicultură se numără o cerere (de emitere a avizului pentru biomasa provenită din silvicultură), copia actului administrativ emis de către ANRE (ce atestă că solicitantul e producător de energie din surse regenerabile), borderoul avizelor de însoțire a mărfii și a recepțiilor efectuate.

Din documentație trebuie să facă parte și copiile avizelor de însoțire a mărfii (plus copii după toate documentele alcătuite cu prilejul recepției), borderoul documentelor interne și al celor generate din SUMAL, planul de situație a depozitului de biomasă.

Atunci când va fi necesară lămurirea unor date neconcordante referitoare la cantitățile și documentele ce i s-au pus la dispoziție, structura din teritoriu a autorității publice care răspunde de silvicultură poate cere și alte documente pe care le apreciază ca fiind relevante ori poate recurge la o verificare.

Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale răspunzătoare de silvicultură în a cărei zonă de competență se află instalațiile de producere a energiei electrice va emite, mai apoi, avizul pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe.

Dacă documentația va fi corectă, completă, avizele vor fi emise în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data la care a fost înregistrată cererea. Pe durata acestui interval de timp, la nivelul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale responsabile de silvicultură s-ar putea efectua și verificări mai amănunțite ale datelor ce reies din acte ori ale situației de fapt, dacă se impune.

Potrivit recentelor știri juridice, producătorilor de energie electrică din surse regenerabile nu le este îngăduită solicitarea a două sau mai multe avize pentru cantități diferite de biomasă, care au fost obținute „în cadrul aceluiași interval de producție”.

 

Eliberarea certificatelor

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vor depune la autoritatea publică centrală răspunzătoare de silvicultură o cerere acompaniată de avizul pentru biomasa din silvicultură – document emis de către structura teritorială de specialitate a autorității centrale ce răspunde de silvicultură.

Dacă documentația va fi corectă și completă, certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe vor fi emise în cel mult zece zile (lucrătoare) de la depunerea cererii. Obiectiv îndeplinit!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.