Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

ORDONANŢA privind modificarea şi completarea O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activității şi funcționarea instituțiilor de medicină legală

În conformitate cu prevederile art. 189 din Codul de procedură penală, cheltuielile necesare şi alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
De asemenea, conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000, republicată, privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cheltuielile necesare pentru efectuarea constatărilor, expertizelor, precum şi a altor lucrări medico-legale, categorie de acte ce intră în sfera de reglementare a art.189 alin.1) din Codul de procedură penală, dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti constituie cheltuieli judiciare, iar sumele pentru acoperirea acestora, se suportă de către stat şi se cuprind distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu articolul 189 alin.(2) din Codul de procedură penală.
Aşa cum se poate observa prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 şi cele ale art. 189 din Codul de procedură penală nu sunt pe deplin corelate, aspect ce ridică în practică o serie de probleme referitoare la posibilitatea suportării cheltuielilor de către părţi.
Ca urmare a abilitării Guvernului de a emite ordonanţe în domeniu, prin art. 1 pct. II poz.2 din Legea nr. 1/2013, se propune modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală.
Astfel, în scopul clarificării aspectelor referitoare la elementele ce compun costurile constatărilor, expertizelor, precum şi a altor lucrări medico-legale efectuate de instituţiile de medicină legală, dispuse sau solicitate de organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti, se impune completarea articolului 7 cu un nou alineat care să indice în mod expres că în costul acestor servicii vor fi incluse doar tarifele pentru activităţile ce constituie operaţii de efectuare a constatărilor sau expertizelor, precum şi altor lucrări medico-legale solicitate.
Pentru a se realiza corelarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 cu cele ale art. 189 Codul de procedură penală, este necesară completarea articolului 8 din acest act normativ cu prevederi referitoare la posibilitatea achitării de către părţi a costurilor.
Totodată, având în vedere necesitatea recuperării acestor cheltuieli judiciare avansate de stat, în condiţiile Codului de procedură penală, instituţiile de medicină legală vor fi obligate ca, odată cu eliberarea actului medico-legal (expertiză, constatare sau alte lucrări medico-legale), să emită şi un decont privind sumele de bani ce constituie cheltuieli judiciare avansate de stat. La întocmirea acestuia se va ţine cont de tarifele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, emisă în temeiul art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr.1/2000, republicată. Acest document va fi depus de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată la dosarul cauzei şi va fi avut în vedere, cu ocazia pronunţării unei soluţii procedurale, pentru stabilirea cuantumului total al cheltuielilor judiciare ce cad în sarcina uneia dintre părţi sau, după caz, a statului.

Categories
Domeniul energetic Ştiri Taxe/Impozite

Guvernul a aprobat Ordonanţa privind instituirea taxei asupra veniturilor suplimentare din sectorul gazelor naturale

Taxa asupra veniturilor suplimentare rezultate din vânzarea gazelor naturale va fi plătită de operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale şi va avea o cotă de 60% din baza de calcul, urmând a se aplica din februarie 2013 până în decembrie 2014, potrivit proiectului de Ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
Proiectul de act normativ a fost elaborat în contextul în care autorităţile au constatat că operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale obţin venituri suplimentare din vânzarea acestora, ca efect al dereglementării preţurilor la gaze naturale, fără ca aceştia să înregistreze cheltuieli proprii suplimentare rezultate din desfăşurarea activităţilor respective care să determine aceste venituri suplimentare.
Taxa este asupra veniturilor suplimentare rezultate din vânzarea gazelor naturale vizează operatorii economici care desfăşoară cumulativ activităţi de extracţie şi comercializare pe teritoriul naţional, în marea teritorială, în zona continuă şi/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Nu se datorează taxe pentru veniturile suplimentare obţinute din capacităţile de extracţie realizate după intrarea în vigoare a ordonanţei, potrivit proiectului de act normativ.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

Ca urmare a procesului de aliniere a sistemului de transport feroviar din România la noile cerinţe impuse de cadrul de reglementare feroviar european, este necesară revizuirea şi actualizarea unora dintre reglementările feroviare naţionale în vigoare şi în special cele referitoare la activităţile în legătură directă cu siguranţa feroviară.
În acest sens, datorită apariţiei operatorilor de transport feroviar de călători, de marfă şi manevră privaţi, precum şi a deţinătorilor de linii ferate industriale, care efectuează operaţiuni de manevră feroviară, necesită înlocuirea Dispoziţiei Preşedintelui S.N.C.F.R nr. 35 /1996 privind reglementarea duratei serviciului
continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care deserveşte locomotiva, printr-o nouă reglementare care să răspundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale sistemului feroviar din România.
La redactarea noului proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România s-au avut în vedere, în principal, Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, Ordonanţa de urgenţă nr. 12/1998, republicată, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române precum şi Hotărârea Guvernului nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a
incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din Romania care prevede faptul că efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei după depăşirea duratei de lucru reglementată, constituie incident produs în legătură cu siguranţa feroviară.
De asemenea, Ministerul Transporturilor a consultat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care a răspuns, prin actul nr. 1610/GB/16.11.2012, anexat, cu o recomandare ce a fost inclusă în proiectul de ordin.
Faţă de cele prezentate, s-a supus spre aprobare prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România.

Categories
Bugete Ştiri

În 2013 bugetul Ministerului Transporturilor va fi de 7,29 miliarde lei

În acest an bugetul Ministerului Transporturilor va fi de 7,29 miliarde lei, în creştere cu 40% faţă de execuţia preliminată de 5,18 miliarde lei din 2012 care exclude CNADNR, şi va fi majorat cu 50% în 2014.
În bugetul din 2013, suma prevăzută pentru proiectele cu finanţare externă neramburabilă se ridică la 3,38 miliarde lei, iar pentru subvenţii sunt indicate fonduri de 1,59 miliarde lei. Fondurile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se vor ridica în acest an la 289,4 milioane lei. Cheltuielile de personal vor fi de 26,3 milioane lei, iar cele cu bunurile şi serviciile vor totaliza 12 milioane lei.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Prin Decizia 1/2013, în data de 22 ianuarie 2013, Parlamentul României convoacă Senatul în sesiune extraordinară.
Proiectul ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Senatului prevede:
1. Depunerea de către domnul senator Dan Voiculescu a jurământului prevăzut la art. 70 din Constituţia României, republicată.
2. Dezbaterea proiectului de hotărâre a Senatului privind bugetul pe anul 2013.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Proiect de stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În data de 21 ianuarie 2013 pe site-ul Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  a fost publicat un proiect de HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Potrivit actului normativ începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră. Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră. Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj se va acoperi din disponibilităţile anilor precedenţi

Potrivit proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), deficitul de 213 milioane lei al sistemului de asigurări pentru şomaj, care urmează a fi înregistrat la sfârşitul anului 2013, va fi acoperit din disponibilităţile anilor precedenţi.
Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, a preconizat venituri în sumă de 1,476 miliarde lei şi cheltuieli de 1,689 miliarde lei. Cot de 98,5% din cheltuieli (1,689 miliarde lei),   îi revine sistemului asigurărilor pentru şomaj, iar fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale – 1,5%, respectiv 26,3 milioane lei
Cheltuielile aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj vor fi orientate către asistenţa socială (indemnizaţii de şomaj, indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi, stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi, stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate, stimularea mobilităţii forţei de muncă etc.), reprezentând circa 64,8% din total.
Programelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile le revine circa 3,8% din totalul cheltuielilor aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj, iar subvenţiile necesare funcţionării centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, aproximativ 1%.
Nivelul cheltuielilor a fost stabilit avându-se în vedere existenţa a 149.000 şomeri indemnizaţi şi a 25.000 de absolvenţi care vor primi indemnizaţie de şomaj.
Conform proiectului de buget, nivelul mediu al indemnizaţiei de şomaj este de 487 lei pe lună, iar cel pentru absolvenţi este de 250 lei, lunar.
La fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, câştigul salarial mediu brut utilizat  este de 2.223 lei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Numărul de angajaţi ce vor beneficia de majorarea salariului minim pe economie

Potrivit proiectului de Hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, din 1 februarie, de prima etapă de majorare a salariului minim pe economie vor beneficia peste 436.000 de salariaţi din sectorul concurenţial.  În cea de-a doua etapă, când salariul minim va ajunge la 800 de lei, numărul de beneficiari va ajunge la 677.267.
Pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, reprezentând 4,44 lei pe oră, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 de lei lunar, începând cu data de 1 februarie 2013.
A doua etapă de majorare va fi începând din 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 800 de lei lunar, reprezentând 4,74 lei pe oră, nivelul acestuia, după cea de-a doua majorare, fiind cu 14,29 la sută mai mare faţă de anul 2012.
Decizia de majorare a salariului minim pe economie a fost luată de Guvern în urma consultărilor cu Fondul Monetar Internaţional.

Categories
Asigurări de sănătate Bugete Ştiri

Bugetul consolidat al Ministerului Sănătăţii va creşte în 2013 cu 80,95%

Prin proiectul Legii bugetului postat pe site-ul Ministerului Finanţelor, Ministerul Sănătăţii va primi în 2013, 8.675.192 mii lei, cu 80% mai mult faţă de 2012, cînd a avut alocată suma de 4.794.174 mii lei.
Pentru cheltuielile curente suma alocată este de 8.464.124 mii lei, reprezentînd o creştere cu 84,82% comparativ cu anul trecut. Pentru programe cu finanţare rambursabilă suma alocată în 2013 este de 49.215 mii lei, faţă de 91.586 mii lei în 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 46,26%.
Cheltuielile de personal au fost prognozate pentru 2013 la 573.269 mii lei, iar pentru medicamente şi materiale sanitare 77.394 mii lei.
Veniturile propuse pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru 2013 sunt în creştere cu 7,68%. Astfel, în 2013 suma propusă este de 21.194.646 mii lei, comparativ cu 19.683.381 mii lei în 2012. Veniturile curente vor scădea cu 6,66%. Suma propusă pentru 2013 este de 15.610.040 mii lei, comparativ cu 2012 cînd au fost alocaţi 16.723.886 mii lei.

Categories
Bugete Organizare judiciară Ştiri

Bugetul ICCJ, în creştere cu 6,59% faţă de 2012

Conform proiectului de buget postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are alocat un buget de 61,11 milioane de lei, cu 6,59% mai mult decât execuţia bugetară preliminară din 2012.
Cheltuielile instituţiei pe 2013 sunt evaluate la 60,61 de milioane de lei, în creştere cu 6,54%, din care 54,528 de milioane de lei constituie cheltuieli de personal, şi aceastea fiind în creştere cu 8,33%, faţă de anul trecut. Cel mai mult se vor majora cheltuielile de asistenţă socială, de la 21.000 de lei în 2012, la 184.000 de lei în acest an.
Veniturile ICCJ pentru anul 2013 sunt evaluate la 313.000 de lei, în creştere cu 1,95%. La capitolul “Bunuri şi servicii” sunt evidenţiate scăderi la majoritatea sumelor alocate, inclusiv la cele pentru furnituri de birou, materiale pentru curăţenie, încălzit, iluminat şi transport.
Conform proiectului, bugetul instituţiei este evaluat să crească la 68,35 de milioane de lei în 2014 şi la peste 70 de milioane de lei în 2015 şi 2016.