Archive for the Category »Legislaţie utilă «

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri fiscal – bugetare

Având în vedere modificările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul plăţii contribuţiilor sociale cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestor acte normative, Mai mult …

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Mai mult …

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
ORDIN
pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

  • ANEXE

Având în vedere:

– prevederile art. 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

Luând în considerare faptul că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare în domeniul sănătăţii sunt aplicabile până la 31 decembrie 2017,
având în vedere necesitatea reglementării menţinerii în plată şi după data de 1 ianuarie 2018 a influenţelor financiare salariale determinate de aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordate în perioada iulie – decembrie 2017 personalului încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2017, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2018 să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Carta albă a apărării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 20 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Mai mult …

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
Nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 890 din 14 noiembrie 2017

ORDIN
privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

Având în vedere prevederile:

– art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Mai mult …