Archive for the Category »Legislaţie utilă «

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Având în vedere imposibilitatea de a asigura predarea limbii române în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, de către cadre didactice calificate, cu pregătire profesională şi psihopedagogică necesară predării limbii române, în ciclul primar, aspect ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, întrucât afectează dreptul copilului la educaţie, iar nerespectarea acestui drept produce consecinţe negative, ce nu pot fi altfel înlăturate, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector – şef, care exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare, ajutat de un inspector – şef adjunct, numiţi prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii,
luând în considerare că, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, mandatul inspectorului – şef şi al inspectorului – şef adjunct este de 3 ani, putând fi reînnoit o singură dată, în condiţiile legii, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şapte luni ale anului 2018;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2018;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului; Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi ale art. 133 alin. (9) şi alin. (13) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 750.666 din data de 23.08.2018,
în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Mai mult …

Categorii: Legislaţie utilă  Etichete:  Lasa un comentariu

Prin stabilirea limitelor ariilor naturale protejate se încalcă principiile constituţionale? – elaborat de Diana Jitaru
Ariile naturale sunt protejate şi se supun unor restricţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice…

Statutul poliţistului a fost modificat! – elaborat de Diana Jitaru
Poliţistul este funcţionarul public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului… Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

LEGE
privind internshipul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Organizarea programului de internship
CAPITOLUL III Procedura de evaluare a activităţii internului
CAPITOLUL IV Drepturi şi obligaţii
CAPITOLUL V Contractul de internship
CAPITOLUL VI Dispoziţii finale Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                 SENATUL

LEGE
privind acordarea biletelor de valoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Tichetele de masă
CAPITOLUL III Tichetele cadou
CAPITOLUL IV Tichetele de creşă
CAPITOLUL V Tichetele culturale
CAPITOLUL VI Voucherele de vacanţă
CAPITOLUL VII Contravenţii şi sancţiuni
CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

  • ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin. Mai mult …