Archive for the Category »Legislaţie utilă «

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

  • ANEXE

Având în vedere prevederile:

– art. 14 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România;
– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,

Mai mult …

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

  • ANEXE

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) – (52), art. 226, art. 2271, 230, 236, art. 266 alin. (5) şi art. 267 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi
având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.929 din 25.01.2019, Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  • ANEXE

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), art. 56 alin. (11) şi art. 1231 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.581 din 14.03.2019,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) şi ale art. 25 alin. (41) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ORDIN
privind structura anului şcolar 2019 – 2020

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

În temeiul dispoziţiilor Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, cu modificările ulterioare, şi ale Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

ORDIN
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

  • ANEXE

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 60 pct. 5 lit. d), art. 1381 alin. (3) şi art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

În temeiul art. 263 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 lit. k) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.054/2016 pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

  • ANEXE

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

Anul de care ne-am despărțit recent nu a înregistrat modificări substanțiale în domeniul fiscalității. În materie de taxă pe valoare adăugată, ne bucurăm de la 1 ianuarie 2017 de o constantă în ceea ce privește cota de taxare standard aplicabilă, care este de dorit a se menține pentru întreg anul 2019.

Asupra bazei de impozitare se aplică cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015, în forma sa actuală. Mai mult …