Archive for the Category »Legislaţie utilă «

Angajatorul are posibilitatea de a se regresa împotriva salariatului pentru recuperarea pagubelor! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei actuale constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local…

CCR. Cine poate obţine copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată? – elaborat de Diana Jitaru
Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio. Potrivit art. 369 alin. 6 C. procedură penală la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată…

Interzicerii unor drepturi se aplică în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit dispoziţiilor penale pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda… Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind parteneriatul public – privat

Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018 – 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 privind acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creştere economică şi de consolidare a sustenabilităţii fiscal – bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor,
ţinând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiţii publice cu impact semnificativ în economie şi de a stimula investiţiile private, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢA pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

Având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional la finalul anului 2018 este necesară întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană, până cel târziu la finalul anului 2018. Mai mult …

Prescripţia drepturilor salariale încalcă dreptul de proprietate? – elaborat de Diana Jitaru
Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor…

Au fost majorate bursele doctorale! – elaborat de Diana Jitaru
Veşti bune pentru doctoranzi, bursele doctorale au fost majorate recent.Ordinul nr. 3329/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 297/2018…

Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desfiinţate
– elaborat de Diana Jitaru
Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensiiMai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.(1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ.
(2) Plata sumelor rămase restante, prevăzute prin hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1), se va realiza astfel: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri fiscal – bugetare

Având în vedere modificările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul plăţii contribuţiilor sociale cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestor acte normative, Mai mult …