Archive for the Category »Legislaţie utilă «

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

În temeiul art. 263 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 lit. k) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.054/2016 pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

  • ANEXE

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

Anul de care ne-am despărțit recent nu a înregistrat modificări substanțiale în domeniul fiscalității. În materie de taxă pe valoare adăugată, ne bucurăm de la 1 ianuarie 2017 de o constantă în ceea ce privește cota de taxare standard aplicabilă, care este de dorit a se menține pentru întreg anul 2019.

Asupra bazei de impozitare se aplică cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015, în forma sa actuală. Mai mult …

ORDIN
privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 213, art. 230 alin. (3), art. 236 şi 247 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1), art. 24 alin. (16) şi art. 25 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 751.714 din 4 decembrie 2018, Mai mult …

LEGE
privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Obligaţii şi responsabilităţi
CAPITOLUL III Accesul la informaţii şi aspecte de cooperare
CAPITOLUL IV Sancţiuni
CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXE Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018

ANEXĂ

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completăril ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

Persoanele care-și doresc un grad de stabilitate financiară mai ridicat atunci când ies la pensie, pot opta pentru o pensie facultativă.
Pensia facultativă presupune contribuirea la pilonul III de pensii, pentru a avea certitudinea finanțării dintr-o altă sursă, în contextul în care asupra pilonului II, cel al pensiilor private, planează o incertitudine, dată fiind intenția continuă de a diminua contribuția aferentă acestuia în favoarea Pilonului I, de stat.
Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.804 din 15.11.2018,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe anul 2018;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului; Mai mult …