Archive for the Category »Legislaţie utilă «

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

Luând în considerare faptul că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare în domeniul sănătăţii sunt aplicabile până la 31 decembrie 2017,
având în vedere necesitatea reglementării menţinerii în plată şi după data de 1 ianuarie 2018 a influenţelor financiare salariale determinate de aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordate în perioada iulie – decembrie 2017 personalului încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ – teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2017, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2018 să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Carta albă a apărării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 20 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Mai mult …

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
Nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 890 din 14 noiembrie 2017

ORDIN
privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

Având în vedere prevederile:

– art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

Având în vedere creşterea frecvenţei evenimentelor negative generate de atacurile informatice care pot genera pierderi importante sistemului financiar – fiscal,
întrucât în astfel de situaţii de urgenţă instituţiile vizate trebuie să aplice măsuri de răspuns coerente, unitare în cadrul aceluiaşi sistem şi cu celeritate,
având în vedere importanţa informaţiilor gestionate la nivelul sistemului finanţelor publice pentru stabilitatea sistemului financiar – fiscal,
luând în considerare beneficiul public generat de implementarea unui sistem unic de management al problematicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de la nivelul sistemului finanţelor publice gestionat de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, Mai mult …

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă

ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi ş) şi alin. (5) lit. d) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE
privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Alineatele (3) şi (4) ale articolului 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Mai mult …