Archive for the Category »Legislaţie utilă «

Persoanele care-și doresc un grad de stabilitate financiară mai ridicat atunci când ies la pensie, pot opta pentru o pensie facultativă.
Pensia facultativă presupune contribuirea la pilonul III de pensii, pentru a avea certitudinea finanțării dintr-o altă sursă, în contextul în care asupra pilonului II, cel al pensiilor private, planează o incertitudine, dată fiind intenția continuă de a diminua contribuția aferentă acestuia în favoarea Pilonului I, de stat.
Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 772.804 din 15.11.2018,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe anul 2018;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului; Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor şi de execuţie a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele 9 luni ale anului;
– asigurarea fondurilor necesare plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru beneficiarii nou – intraţi în plată în ultimele luni ale anului;
– asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale pentru personalul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi caselor judeţene de pensii;
– asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor;
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel târziu până la data de 30 noiembrie,

Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                  SENATUL

LEGE
privind distribuţia de asigurări

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Atribuţiile A.S.F. şi schimbul de informaţii
CAPITOLUL III Condiţii de înregistrare
CAPITOLUL IV Desfăşurarea activităţii
CAPITOLUL V Cerinţele de informare şi conduită în desfăşurarea activităţii Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018 – 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

Având în vedere că, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 207/2018, apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel, iar aceste dispoziţii sunt aplicabile cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor după data de 23 iulie 2018, data intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Având în vedere imposibilitatea de a asigura predarea limbii române în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, de către cadre didactice calificate, cu pregătire profesională şi psihopedagogică necesară predării limbii române, în ciclul primar, aspect ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, întrucât afectează dreptul copilului la educaţie, iar nerespectarea acestui drept produce consecinţe negative, ce nu pot fi altfel înlăturate, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector – şef, care exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare, ajutat de un inspector – şef adjunct, numiţi prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii,
luând în considerare că, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, mandatul inspectorului – şef şi al inspectorului – şef adjunct este de 3 ani, putând fi reînnoit o singură dată, în condiţiile legii, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şapte luni ale anului 2018;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2018;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului; Mai mult …