Archive for the Category »Legislaţie utilă «

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Alineatele (3) şi (4) ale articolului 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

ANEXE

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite.
Având în vedere că susţinerea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru România, apreciem că neluarea de urgenţă a unor măsuri privind organizarea centrelor pentru persoane cu dizabilităţi atât în subordinea consiliilor judeţene, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cât şi în subordinea unităţii administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, îngreunează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate, la finele anului 2016, existând, la nivelul întregii ţări, un număr foarte mic de centre de zi (23). Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Prin Programul de guvernare 2017 – 2020, Guvernul României s-a angajat că toţi salariaţii din sistemul public vor beneficia de indemnizaţie de vacanţă sau primă de vacanţă, după caz, sub forma unui voucher de vacanţă egal cu valoarea salariului minim brut din acel an.
Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017 – 2020 anterior citat, “măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creşterea numărului de locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în România”. Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească “exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României”, stimulând acest domeniu prin “acordarea unui tichet de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.” Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Având în vedere că prin aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare ar trebui creat un cadru legislativ care să determine înfiinţarea unui sistem sustenabil şi funcţional, prin care se reduce procentul alimentelor care riscă să ajungă deşeuri, toate acestea conducând la implementarea unor practici de dezvoltare durabilă conform principiilor economiei circulare,
o serie de măsuri prevăzute în lege sunt lipsite de claritate şi previzibilitate şi creează dificultăţi în aplicare, cu atât mai mult cu cât Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia legală de a elabora normele de aplicare ale acestui act normativ. A se vedea în acest sens, utilizarea sintagmelor: “aproape de expirarea datei – limită de consum” sau “. . .entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar”, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

Având în vedere faptul că investiţiile şi sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului, a exporturilor, a investiţiilor străine ale României nu are o abordare unitară regională care să permită o valorificare a potenţialului economic al României, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                           SENATUL

LEGE – CADRU
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Salarizarea
CAPITOLUL III Alte dispoziţii
CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune
SECŢIUNEA a 2 – a Principiile sistemului de salarizare
SECŢIUNEA a 3 – a Definiţii
SECŢIUNEA a 4 – a Criterii de performanţă
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

Obiectul de reglementare

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Mai mult …