Archive for the Category »Dreptul proprietăţii «

Legea fondului funciar 18/1991 reglementează categoriile de terenuri care se află în proprietatea domeniului public și a celui privat, modul în care se poate schimba categoria de folosință a terenurilor arabile din extravilan, condițiile în care se pot amplasa construcții pe terenurile  arabile din extravilan, modul în care pot fi scoase din circuitul agricol definitiv sau temporar terenurile arabile din extravilan și sancțiunile prevăzute de lege pentru încălcarea prevederilor legii.

Noutățile legislative aduse Legii 18/1991 fac obiectul Legii 186/2017 pentru modificarea și completarea legii fondului funciar care a fost publicată în Monitorul Oficial 598 din 25 iulie 2017. Prevederile sale se aplică de la 28 iulie 2017. Mai mult …

Aşa cum anunţam într-o ştire anterioară autorităţile vor oferi locuinţe de sprijin familiilor care au ajuns în imposibilitatea de a plăti creditul ipotecar. Legea care prevede această posibilitate a fost deja publicată în Monitorul Oficial după ce a fost trimisă de Preşedinte spre reexaminare.

Legea locuinţei nr. 114/1996 a fost completată de Legea nr. 143/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 461/2017. Mai mult …

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 prevede obligativitatea notarului public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. Iar în acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul.

Potrivit ştirilor juridice, nici această reglementare nu a scăpat de anumite critici de neconstitutuţionalitate. Mai mult …

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, nr. 230/2007, prevede că asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Acest drept al asociaţiei de proprietari este prevăzut în art. 50 alin. 1) din legea mai sus amintită şi a atras mai multe critici, printre care şi o excepţie de neconstituţionalitate, potrivit ştirilor juridice. Mai mult …

Dreptul de servitute reprezintă o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil vecin având un alt proprietar. Spre deosebire de celelalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, servitutea reprezintă o simplă limitare a dreptului de proprietate, o îngrădire în exercitarea dreptului său.

Prin urmare servitutea de trecere reprezintă acel drept al proprietarului de teren al cărui loc este înfundat, care nu are nicio ieşire la calea publică, prin care proprietarul poate reclama o trecere pe terenul vecinului său pentru exploatarea fondului, cu obligaţia de a-l despăgubi, în proporţie cu paguba care s-ar ocaziona. Trecerea trebuie făcută pe calea cea mai scurtă pentru a ajunge la calea publică, titularul acestei servituţi fiind obligat să aleagă trecerea care ar pricinui cea mai mica pagubă.  Mai mult …

Lipsa unor baze de date imobiliare care să centralizeze preţurile din contractele de vânzare-cumpărare distorsionează piaţa imobiliară autohtonă, România fiind unul dintre puţinele state europene, alături de Grecia, fără o bază de date cu informaţiile din aceste contracte, atrag atenţia consultanţii din domeniul imobiliar.

În România, unul dintre puţinele state europene membre ale Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori, singurul reper al pieţei imobiliare recunoscut la nivel european ţine cont de rapoartele de evaluare pentru garantarea împrumuturilor bancare, care prezintă valori estimate de evaluatori, şi nu preţuri de vânzare, însă publicul nu are acces la această Bază Imobiliară de Garanţii, gestionată de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, ca parte a patrimoniului cultural naţional şi reglementarea activităţilor specifice de protejare a acestora sunt instituite prin Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali. Mai mult …

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Actul normativ preia reglementări promovate prin proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, adoptat în ședința Guvernului din 16 noiembrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotărârii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constituția României. Mai mult …

După cum ştim Legea dării în plată a constituit şi constituie în continuare un izvor nesecat de sesizare a CCR cu excepţii de neconstituţionalitate.

Recent. potrivit ştirilor juridice, Curtea Constituţională a soluţionat o nouă excepţie de necpnstituţionalitate.

Cum s-a motivat excepţia de neconstituţionalitate?

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legea amintită încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii, întrucât i se impune creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietare în patrimoniul său. Mai mult …

Mult discutatul proiect privind Legea care oferă posibilitatea exceptării de la întreţinere a copiilor în vârstă de până la trei ani a fost promulgat şi publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, Legea nr. 67/2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, prevede că,  copiii sub vârsta de trei ani vor putea fi scutiți de la plata cheltuielilor de consumuri individuale de către asociații. Legea a fost publicată ieri în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 271 și va intra sâmbătă în vigoare, în trei zile de la publicare.

Legea prevede completarea art. 47 cu următoarea menţiune: “Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.” Mai mult …