Archive for the Category »Drept civil «

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost recent sesizată să se pronunţe asupra sesizării cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept.

Obiectul sesizării

ICCJ a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că în cazul cererii de încuviinţare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat, bun mobil (autovehiculul), competența aparține judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul (potrivit art. 2445 C. civ., aşa cum a fost modificat de art. 181 indice 1 introdus prin OUG nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil). Se instituie astfel o derogare de la regula generală privind instanţa de judecată competentă să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite, prevăzută de art. 651 C. proc. civ., care se referă la instanţa de la domiciliul sau, după caz, sediul debitorului. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că formularea unei cereri de revizuire este irelevantă în analiza motivului de întrerupere a perimării, întrucât revizuirea este o cale de retractare și nu mai poate constitui o cauză pentru care s-ar impune suspendarea judecăţii. Art. 249-250 C. proc. civ. reglementează expres cauzele de întrerupere şi de suspendare a cursului perimării și nu prevăd revizuirea printre motivele de întrerupere sau suspendare. Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a fost sesizată recent să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării

ICCJ a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.616 – 1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529 – 531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el„. Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, ulterior încheierii simultane atât a contractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată (actul public), cât și a contraînscrisului (actul secret) care afirmă că vânzarea este fictivă, nu poate înlătura efectele simulației și nici nu se poate opune cu autoritate de lucru judecat în cadrul acțiunii în constatarea simulației. Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 9/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că nu poate fi analizată într-un recurs critica privind încălcarea dreptului de acces la o instanţă, reglementat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în condițiile neindicării în mod concret în ce a constat această încălcare, pretins produsă prin hotărârea instanţei de apel. Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în cadrul unei acțiuni având ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială, reclamanții nu se pot prevala de buna-credință pentru a beneficia de recunoașterea dreptului de proprietate, conform art. 577 și urm. C. proc. civ., câtă vreme nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii. În speță, reclamanții au demolat o parte din construcție, fără a solicita un aviz legal, au edificat lucrări noi și fără a face niciun demers pentru reglementarea situației juridice au promovat acțiune pentru constatarea dreptului de proprietate în temeiul accesiunii imobiliare. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune admiterea excepției lipsei capacității procesuale active în cazul promovării unui recurs de către o persoană pusă sub interdicție și neînsușirii acestuia de către tutore, întrucât condiţia capacităţii procesuale trebuie să fie îndeplinită pe tot parcursul procesului civil, inclusiv în faza executării silite. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că scopul autorității de lucru judecat este acela de a împiedica să poată fi formulate, de aceleași părți, pretenţii cu acelaşi obiect şi având aceeaşi cauză, pe calea unei noi cereri de chemare în judecată. În speță, deși în primul dosar au fost două părți pârâte, iar în al doilea dosar trei părți pârâte, instanța supremă a considerat că susţinerea recurentei cu privire identitatea de părţi nu poate fi primită, întrucât excepţia autorităţii de lucru judecat a fost reţinută de ambele instanţe de fond numai cu privire la pârâţii Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au figurat ca părţi în cele de două dosare. Așadar, nu se poate înlătura existenţa autorităţii de lucru judecat în privinţa acestor doi pârâţi care au figurat şi în primul litigiu, soluţionat deja irevocabil, neavând nicio relevanță faptul că al doilea proces a avut un pârât în plus (Tribunalul Alba) față de primul proces. Mai mult …