Archive for the Category »Drept civil «

În cazul executării silite Codul de proceedură civilă prevede că până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Art. 719 alin 7) C. procedură civilă prevede că dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în baza art. 61 C. proc. civ., că, în principiu, intervenţia voluntară este admisibilă în orice materie litigioasă, conferind tuturor persoanelor dreptul de a interveni într-un proces civil purtat între alte persoane, ori de câte ori ele au un interes de a participa la acel proces. În speță, față de refuzul Ministerului (Justiției) de a emite ordine de salarizare în aplicarea Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, intervenienta justifică un drept strâns legat de cel dedus judecăţii de către reclamante, care urmăresc obligarea pârâtului la emiterea ordinelor de salarizare conform legii. Mai mult …

În materia executării silite se prevede că dacă există urgenţă şi dacă s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Cele menţionate mai sus sunt reglementate de art. 719 alin. 7) Cod de procedură civilă iar potrivit ştirilor juridice au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune casarea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe în situația în care prima instanță a soluționat cauza fără să lămurească pe deplin împrejurările de fapt, limitându-se la considerații generale cu privire la motivarea actelor administrative, fără a proceda la calificarea juridică a actului dedus judecății și analiza probelor din această perspectivă, dând o aparență de motivare a hotărârii astfel pronunțate. În speță. fiind supus controlului instanței verificarea legalității hotărârii de declasare parțială a imobilului, instanța de fond s-a limitat numai la constatarea necomunicării ordinului de clasare, fără a analiza și celelalte argumente invocate de către intimatul-reclamant, deși, din probatoriul administrat, rezultau indicii în sprijinul susținerilor acestuia. Mai mult …

Categorii: Drept civil, Ştiri  Etichete: ,  Lasa un comentariu

Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin creditea constituit un subiect controversat încă de la apariţia proiectului de lege. Mulţi susţin această lege iar alţii contestă constant dispoziţiile sale sesizând Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit noutăţilor legislative, o nouă excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată împotriva dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite . Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în condițiile invocării a două excepții – excepţia nulităţii recursului şi excepţia inadmisibilităţii recursului, va fi soluționată cu prioritate excepţia inadmisibilităţii, întrucât vizează inexistenţa căii de atac, în timp ce nulitatea vizează modul (condiţiile procedurale) în care trebuie să se exercite calea de atac. Legiuitorul nu face o precizare expresă cu privire la ordinea de soluţionare a celor două categorii de excepţii. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că hotărârile, care soluționează acțiuni având ca obiect mai multe cereri principale, ale căror valori se situează, pentru fiecare cerere principală în parte, sub plafonul de 1.000.000 RON prevăzut de dispoziţiile art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ., nu sunt supuse recursului, putând fi atacate cu apel la curtea de apel. Mai mult …

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că dispoziţiile art. 48 alin. (2) teza finală, raportate la dispoziţiile art. 40 alin. (1) C. proc. pen., sunt aplicabile numai cu privire la judecata în primă instanţă, iar nu şi cu privire la judecata în calea de atac a apelului. Dobândirea calităţilor prevăzute în art. 40 alin. (1) C. proc. pen., ulterior momentului pronunţării unei hotărâri în primă instanţă de către tribunal, nu determină competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de judecare a apelului, întrucât competenţa de judecată în apel a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este reglementată în dispoziţiile art. 40 alin. (2) C. proc. pen. în raport cu instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, iar nu în raport cu calitatea persoanei. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, potrivit art. 82 alin. 2 C. proc. civ., dacă se invocă excepția lipsei calității de reprezentant a reclamantei pentru prima oară în apel, fără a se pune în discuție în primă instanță calitatea de reprezentant, iar instanța de apel se pronunță (în sensul suspendării judecății si pe motivul că nu a fost făcută dovada mandatului pentru formularea apelului), efectul este cel al agravării situației titularei cererii de apel în condițiile în care o expune pe aceasta riscului necercetării criticilor aduse în apel sentinței prin care cererea de chemare în judecată formulată prin același reprezentant a fost respinsă, ca nefondată.

(Decizia nr. 1995 din data de 8 decembrie 2017 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect pretenții)