Archive for the Category »Drept civil «

În cazul procedurii de evacuare se prevede că pârâtul chemat în judecată, nu poate formula cerere reconvenţională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanţie, pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată.

Potrivit ştirilor juridice, cele prevăzute mai sus care îşi au temeiul legal în art. 1.043 alin. 1) C. procedură civilă, au constituit motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că procedura prevăzută de art. 1.043 din Codul de procedură civilă lipseşte pârâţii de posibilitatea formulării unei cereri reconvenţionale prin care să solicite instanţei un drept de retenţie, ă această procedură nu este accesibilă şi previzibilă şi că încalcă dreptul la un proces echitabil. Mai mult …

Termenele ]n procesul civil se socotesc pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.

Însă art. 182 alin. 2) C. procedură civilă prevede şi o excepţie, şi anume se prevede că atunci când este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal.

Dispoziţiile de mai sus au fost criticate pe motiv că sunt neclare iar în acest sens, potrivit ştirilor juridice, a fost formulată o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile legii, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Art. 451 alin. 2) C. procedură civilă prevede că instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.  Mai mult …

În ceea ce priveşte apărarea pârâtului în cadrul procesului civil, Codul de procedură civilă prevede că acesta nu poate formula cerere reconvenţională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanţie, pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată.

Art. 1043 alin. 2) C. procedură civilă prevede posibilitatea pârâtului de a invoca apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului.

Această din urmă prevedere a constituit, potrivit ştirilor juridice, motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Potrivit legislaţie completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege.

Dacă cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Iar, potrivit art. 200 alin. 4) C. procedură civilă, în cazul în care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de 10 zile, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. Mai mult …

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) este o asociație non-profit înființată încă din 1996 care are ca scop colectarea și repartizarea banilor cuveniți artiștilor interpreți români și străini pentru operele lor care sunt difuzate la radio, TV, restaurante, hoteluri, baruri și din vânzarea de CD-uri sau DVD-uri.

Atunci când cei care au obligația de a cotiza la CREDIDAM uită să o facă, această asociație inițiază acțiune în instanță pentru a recupera sumele de bani ce i se cuvin. Mai mult …

În Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016 a fost publicată OUG 95/2016 pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

Senatul a fost prima Cameră sesizată și a adoptat la 1 februarie 2017 proiectul de lege pentru aprobarea OUG care cuprindea un singur articol prin care se aproba OUG 95/2016. În 2 februarie 2017 proiectul de lege de aprobare a OUG a fost înregistrat la Camera Deputaților și au fost propuse mai multe amendamente față de forma primită de la Senat. Mai mult …

În cadrul procesului civil pot fi săvârşite mai multe abateri care sunt sancţionate de instanţă, de exemplu pricinuirea cu intenţie sau culpă a amânării judecăţii sau a executării silite, formularea unei cereri cu rea – credinţă.

Abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia.

Potrivit art. 191 alin. 1) C. procedură civilă, împotriva încheierii executorii prevăzute mai sus se poate face numai cerere de reexaminare,  prin care se solicită, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Mai mult …

Pentru ca orice proces să se desfășoare în condiții de egalitate pentru toate părțile implicate este necesară citarea acestora la domiciliul sau sediul lor urmând să li se comunice data la care va avea loc procesul. Atât în vechea reglementare, cât și în cea actuală legiuitorul a prevăzut că citarea părților sau comunicarea anumitor acte de procedură să se facă prin afișare fie la ușa instanței, fie la domiciliul părților.

Concret, dacă agentul care vine cu citația nu vă găsește acasă, lasă citația fie în cutia poștală, fie o lipește pe ușa casei, consemnând într-un proces verbal că procedura a fost îndeplinită citația fiind afișată la domiciliul părții. Doar că de multe ori citația buclucașă nu ajunge la destinatar din diferite motive (vecini binevoitori, lipsa cutiei poștale etc.) și cel în cauză nu are habar că urmează termenul de judecată, nu se prezintă și nu își poate apăra interesele. Mai mult …

Judecătorul aflat într-o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri.

În ceea ce priveşte starea cauzei până la soluţionarea cererii de recuzare, conform art. 49 alin. 2) C. procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecăţii. Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după soluţionarea cererii de recuzare.

Aceste dispoziţii, potrivit ştirilor juridice, au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate, invocându-se şi o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …