registru comertului

Atunci când te înscrii la un examen îți pui toate speranțele că, dacă ai învățat, vei lua o notă bună. Crezi că acele cunoștințe dobândite în anii de studiu îți vor asigura un loc de muncă pe măsură, mai ales dacă te numeri printre cei care au luat fiecare examen cu notă maximă. Deși nu este o regulă, de multe ori, cei care nu au strălucit în anii de școală, au ajuns oameni de afaceri de succes. Un exemplu, în acest sens este Bill Gates care spunea că  „am greșit câteva subiecte la examen, dar prietenul meu le-a făcut corecte. Acum el e inginer la Microsoft și eu dețin Microsoft.”

În orice companie dorința fiecărui angajat este să urce treaptă cu treaptă în profesie pentru a ajunge la o poziție cât mai bine plătită. Pentru acest lucru, se organizează examene, astfel încât toți angajații să aibă șansa de a putea avansa în carieră.   Legiuitorul a stabilit regulile de promovare a salariaților de la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Ordinul nr. 3194/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale care a fost publicat în Monitorul Oficial 786 din 22 octombrie 2015. Prevederile sale se aplică chiar de la data publicării.

Care sunt modalitățile prin care salariații de la Registrul Comerțului pot promova?

Știrile juridice precizează că promovarea are loc în grade/trepte profesionale sau într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Regula este că promovarea în grade/trepte profesionale are loc pe un post vacant, iar, dacă acesta nu există, se va transforma postul din statul de funcții în care salariatul este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Atunci când are loc promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se va transforma postul din statul de funcții în care salariatul este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant.

Ce condiții trebuie să îndeplinească salariații pentru promovarea în grade/trepte profesionale ?

Pentru acest mod de promovare se organizează un examen anual în ultimul trimestru. La acest examen de promovare pot participa și persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant.

Noutățile legislative arată că, pentru a participa, salariații trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiții. Astfel, aceștia trebuie să fi dobândit o vechime în specialitate de minimum 1 an pentru promovarea în gradul imediat superior celui de debutant sau de minimum 3 ani pentru fiecare dintre gradele următoare. În plus, trebuie să fi obținut la evaluarea performanțelor profesionale calificativele „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3ani de activitate sau în anul de debut în profesie. Salariații trebuie să fi fost propuși pentru promovare printr-un referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de directorul ORCT.

Cum se va desfășura examenul?

 Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea examenului se va publica la sediul ORCT/ONRC și pe pagina de internet anunțul privind organizarea examenului, inclusiv bibliografia și tematica.

Candidații se pot înscrie cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susținerea acestuia. Se va verifica îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examen în maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen. Cei care nu întrunesc condițiile de participare, pot face contestație în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor verificării.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și va dura maximum 3 ore. Candidații nu au voie în sala de examen cu surse de consultare sau cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. Cei care vor nesocoti această regulă, vor fi eliminați din examen. În plus, ieșirea din sală pe durata desfășurării examenului atrage eliminarea candidatului, cu excepția situațiilor de urgență când poate fi însoțit de unul dintre membrii comisiei de examen.

Lucrarea elaborată de candidat va fi notată cu maxim 100 de puncte ținând cont de cunoștințele sale teoretice, de capacitatea de sinteză, abilitatea de comunicare, de creativitate și complexitate. Pentru a putea promova, un candidat trebuie să acumuleze 50 de puncte.

Rezultatele se vor afișa în două zile lucrătoare de la susținere la sediul ORCT/ONRC. Candidații nemulțumiți de rezultat, pot depune contestație într-o zi lucrătoare de la data afișării. Cei care vor depăși acest termen, vor fi decăzuți din dreptul de a formula contestație. Rețineți că aceste contestații se depun la directorul ORCT/direcției ONRC unde salariatul își desfășoară activitatea.

Ce presupune pentru salariați promovarea?

  Cei care au fost declarați admiși la acest examen, vor fi încadrați pe noul post începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării examenului. Se vor încheia acte adiționale la contractele de muncă ale salariaților promovați. Salariații încadrați în funcții contractuale de debutant care au fost admiși la examenul de promovare vor fi încadrați în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

Știrile juridice precizează că cei care au fost respinși, își vor putea încerca norocul la următorul examen de promovare.

  În ce condiții are loc promovarea într-o funcție?                                                              

 Regula este că promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior are loc la propunerea directorilor ORCT/direcției ONRC, cu condiția ca postul să necesite transformarea în raport cu atribuțiile specifice.

Propunerea de promovare are loc la cererea salariatului care atașează copia legalizată a diplomei de licență/absolvire/adeverința care atestă absolvirea studiilor, eliberată de o unitate de învățământ acreditată. Cererea salariatului trebuie să fie justificată de necesitatea modificării fișei de post.

Pentru acest tip de promovare se impune să se redacteze un referat care trebuie să cuprindă: descrierea activității candidatului, nivelul de însușire a legislației specifice activității sale, aptitudinile și conduita acestuia, precum și propunerea de promovare. În plus, trebuie să cuprindă și plusul de eficiență adus instituției ca urmare a promovării salariatului precum și atribuțiile suplimentare care îi vor fi repartizate acestuia.

În cazul salariaților promovați, are loc transformarea posturilor, încadrarea salariaților pe noile funcții și stabilirea drepturilor salariale, urmând să se întocmească un act adițional la contractul individual de muncă, începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii ordinului ministrului justiției pentru aprobarea modificării statelor de funcții și asigurarea fondului de salarii.

Meseria, brățară de aur

Cei care își doresc să urce treptele profesionale și se înscriu la astfel de examene trebuie să fie bine pregătiți, să aibă încredere în propriile forțe și să își iubească cu adevărat profesia.

„A practica o profesie care nu-ți place echivalează cu a înghiți zilnic o linguriță de otravă.”  (Elena Stan)

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.