concurs post vacantSe spune că  angajamentul față de continua perfecționare este cheia atingerii propriului potențial și a succesului. Sigur că acest lucru presupune efort și muncă susținută și nu de puține ori, depășirea greutăților ce pot apărea. „Piatra nu poate fi finisată fără a fi polizată, nici omul nu poate să se perfecționeze fără probleme.” (proverb chinezesc)

Persoanele care doresc să ocupe un post vacant într-o instituție bugetară sau lucrează deja într-o astfel de unitate și doresc să avanseze în gradul profesional, trebuie să susțină un concurs.

Noile reguli privind organizarea, susținerea acestuia au fost reglementate de legiuitor prin Hotărârea 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 854 din 24 noiembrie 2014.

Ce noi știri juridice aduce legiuitorul ?

 Una dintre modificări se referă la modul în care se va anunța postul vacant dintr-o instituție publică și cum se va organiza concursul pentru ocuparea acestuia. Instituția publică organizatoare are obligația de a publica anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, într-un ziar de largă circulație și la sediul său cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant sau cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că anunțul care va apărea în ziar și în Monitorul Oficial va cuprinde în mod obligatoriu: denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare și data limită până la care se pot depune actele.

În reglementarea anterioară, termenul pentru a anunța organizarea concursului era de 30 de zile lucrătoare. Cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că se poate afișa data concursului și pe pagina de internet a instituției.

 Ce trebuie să facă cei interesați de postul vacant?

Pentru a participa la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs în 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru postul vacant și în 5 zile pentru postul temporar vacant. Dosarele vor fi selectate în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere pentru postul vacant și într-o zi lucrătoare pentru postul temporar vacant.

Cei ale căror dosare au fost admise, vor susține proba scrisă și, în maxim 4 zile lucrătoare de la acest moment, vor susține interviul. În reglementarea anterioară interviul avea loc după 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Dacă până acum notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se făcea în maxim trei zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe, acum acest termen este de o zi. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că punctajul final se va calcula ca fiind media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau practică și interviu.

Ce reguli are examenul de promovare?

Ca și în cazul postului vacant, examenul de promovare se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției publice cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia. Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul desfășurării examenului, bibliografia, tematica și modul de desfășurare.

Rețineți că examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise sau practice. Pentru proba scrisă, candidatul poate primi un punctaj de maxim 100 puncte, la fel și la proba practică. Pentru a promova, candidatul trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul instituției publice și pe pagina sa de internet în două zile lucrătoare de la data susținerii acesteia. Candidații nemulțumiți de rezultat pot face contestație într-o zi lucrătoare de la afișarea listelor, iar acestea vor fi soluționate în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 Cine poate participa la examenul de promovare?

Condiția pentru a putea participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, este ca aspirantul să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori, în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate. În reglementarea anterioară era prevăzut termenul de 3 ani, fără să se specifice şi că salariatul trebuia să fi activat în mod efectiv.

Scopul acestui examen este acela de a asigura promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale pe un post vacant și dacă acesta nu există se va face prin transformarea postului din ștatul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Propunerea de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea, se va face de către șeful ierarhic superior la cererea salariatului. Rețineți că salariatul va atașa la cererea sa copia legalizată a diplomei de licență/adeverința care atestă absolvirea studiilor.

Cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior are loc doar dacă conducătorul instituției publice va decide ca atribuțiile din fișa postului să fie modificate corespunzător.

Personalul contractual din instituțiile bugetare poate participa la examenul pentru grad doar în baza referatului de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior și aprobat de conducătorul instituției publice. Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la compartimentul de resurse umane.

Persoanele care sunt încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate prin examen la sfârșitul perioadei de debut în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit de către șeful ierarhic.

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a stabilit că încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. După promovarea examenului, fișa postului urmează să fie modificată și completată cu noile atribuții.

Reguli noi, șanse egale!

Dacă ați decis să participați la un concurs și vă doriți să îl și câștigați, trebuie să îi cunoașteți regulile, altfel veți pierde înainte de a începe probele. În plus, pentru a reuși, trebuie să urmați “rețeta succesului: studiază când alții dorm, muncește când ceilalți lenevesc, pregătește-te pe când alții se joacă, visează în vreme ce alții doar își doresc. (William A. Ward)

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.