autorizatie-de-construire
Având în vedere operațiunile de exploatare a petrolului și gazelor naturale care sunt considerate a fi de interes național, legiuitorul a considerat că se impune să modifice legislația cu privire la autorizarea și executarea de lucrări de construcții atât pentru aspectele sus-menționate, cât și pentru persoanele fizice care edifică o construcție.

În Monitorul Oficial 874 din 1 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ale cărei prevederi au intrat în vigoare în 4 noiembrie 2016.

Noutăți privind certificatul de urbanism

Acesta este un act de informare prin care autoritățile aduc la cunoștința solicitantului informații cu privire la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării conform planurilor urbanistice și de amenajare a teritoriului. În plus, stabilește cerințele urbanistice care trebuie să fie îndeplinite și avizele și acordurile necesare pentru autorizarea construcției.

Acesta se eliberează în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii urmând să se menționeze obligatoriu scopul emiterii sale. Rețineți că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Noutățile legislative prevăd că, în cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism va conține date privind consecințele urbanistice ale operațiunii juridice și va putea fi solicitat fie de vânzător, fie de cumpărător.

Certificatul de urbanism se emite pentru concesionarea terenurilor, adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor, întocmirea documentațiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor din intravilan în cel puțin 3 parcele, atunci când operațiunile au ca obiect realizarea de lucrări de construcții și de infrastructură.

Știrile juridice prevăd că acest act se va emite și pentru cereri în justiție și operațiuni notariale cum ar fi: comasarea, dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele, împărțeli sau comasări de parcele pentru realizarea de lucrări de construcții și de infrastructură, pentru constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

Dacă operațiunile de mai sus au loc fără să existe un certificat de urbanism, ele vor fi lovite de nulitate. Este facultativă solicitarea certificatului de urbanism atunci când împărțelile și comasările de parcele fac obiectul ieșirii din indiviziune, cu excepția cazului în care cererea este făcută pentru realizarea de lucrări de construcții și/sau infrastructură.

Noutăți privind autorizația de construcție

Acest act se emite pentru efectuarea de lucrări de bază și pentru organizarea executării lucrărilor, în 30 de zile de la data depunerii actelor necesare: certificat de urbanism, titlul asupra imobilului, extrasul de plan cadastral, de carte funciară de informare, documentația tehnică, avizele de la certificatul de urbanism și dovada privind achitarea taxelor pentru certificatul de urbanism și autorizația de construire.

Noutățile legislative prevăd că, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență într-un termen de până la 15 zile.

Particularități privind emiterea certificatului și a autorizației

Pentru executarea lucrărilor de construcții pentru exploatarea, prospectarea geologică, exploatarea petrolului, gazelor naturale, pentru executarea lucrărilor de construcții privind realizarea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și revizia rețelelor de transport ale energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, legiuitorul a stabilit un set de reguli noi.

Pentru terenurile care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, identificarea se face prin numărul de tarla și parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie. Autorizația de construire se va elibera după notificarea și acordarea de despăgubiri proprietarilor pe baza contractului de închiriere, a licenței, a acordului de concesiune sau a celui petrolier, acte care țin loc de titlu asupra imobilului pentru obținerea acestei autorizații.

În plus, este obligatorie depunerea dovezilor privind dovada notificării și acordării de despăgubiri. Se vor atașa contractul de închiriere/convenție între părți în care termenul de plată al despăgubirilor este de 30 de zile de la încheierea acestui contract, dacă proprietarii sunt identificați. Se va depune dovada consemnării prealabile în conturile deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații, a sumelor aferente despăgubirilor pentru imobilele în cauză. În plus, se va atașa dovada consemnării prealabile la dispoziția proprietarilor, în 60 zile de la data notificării lor pentru a semna convențiile, a sumelor pentru despăgubiri, dacă proprietarii au fost identificați dar au refuzat semnarea convenției sau nu s-au prezentat.

De reținut că, la încetarea contractelor de închiriere, titularii de licențe, autorizații au obligația de a readuce terenurile la starea inițială, cu excepția cazului în care părțile au prevăzut altfel. Cei care nesocotesc această prevedere săvârșesc o contravenție care se sancționează cu amendă cuprinsă între 50.000 lei și 100.000 lei. Anterior modificării, amenda era de la 3.000 la 10.000 lei.

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor

Regula este că persoanele fizice și juridice care realizează lucrări de construcții au obligația de a le executa integral până la termenul prevăzut în autorizația de construire. Se consideră a fi finalizate lucrările dacă s-au realizat toate elementele cuprinse în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor.

Noutățile legislative prevăd posibilitatea ca, până la terminarea lucrărilor, să se poată întocmi procese-verbale de recepție parțială care să ateste stadiul fizic de execuție. Acestea se încheie la solicitarea investitorului cu participarea obligatorie a reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții pentru investițiile finanțate din fonduri publice.

Din 4 noiembrie 2016 se pot recepționa ca fiind terminate lucrările executate în baza unor contracte de execuție diferite, dar având ca obiect lucrări autorizate prin aceeași autorizație de construire/desființare.

Știrile juridice prevăd că toate construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia și cele pentru care nu s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, nu se consideră a fi finalizate.

Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară are loc în baza unui certificat de atestare care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau certificate de atestare a edificării construcției care confirmă situația juridică actuală a construcțiilor.

Dreptul de concesiune asupra terenului

Acesta se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare a fost constituit. La fel se transmite și autorizația de construire.

Știrile juridice prevăd că înscrierea acestui drept de concesiune în cartea funciară se face în baza actului prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra construcției (de exemplu, într-o clădire cu mai multe apartamente, proprietarii dobândesc și o cotă-parte de proprietate asupra părților din construcție și din dreptul de concesiune asupra terenului ce aparține domeniului privat al statului).

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.