În vederea evaluării sistemului de control al calităţii la nivelul auditorului financiar sau firmei de audit, precum şi a respectării cerinţelor de etică profesională, inspecţiile pentru asigurarea calităţii se pot desfăşura şi asupra altor misiuni de audit financiar efectuate de auditorul financiar sau firma de audit la clientul de audit statutar în cadrul perioadei auditate.

În Monitorul Oficial nr. 922/2018 a fost publicat Ordinul 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar.

Normele stabilesc cadrul de desfăşurare a inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Potrivit noutăţilor legislative, Ordinul reglementează mai multe tipuri de inspecţii.

Inspecţiile periodice sunt acele inspecţii care sunt cuprinse în planul anual de inspecţii şi care se finalizează prin elaborarea unui raport de inspecţie de către echipa de inspecţie a ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar), conform procedurii operaţionale de inspecţii. Inspecţiile periodice se desfăşoară cel puţin o dată la 6 ani. Pentru entităţile de interes public, frecvenţa inspecţiilor este cel puţin o dată la 3 ani. În cadrul acestui interval programarea inspecţiilor se realizează în funcţie de riscul atribuit fiecărui auditor financiar persoană fizică şi firmă de audit ca urmare a calibrării modelului de risc elaborat de ASPAAS în conformitate cu procedura operaţională de inspecţii.

Inspecţiile consecutive sunt acele inspecţii care au ca obiect revizuirea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar sau firma de audit conform prevederilor art. 16 alin. (6) lit. b). Inspecţiile consecutive se desfăşoară în urma constatărilor din raportul de inspecţii aferent inspecţiei periodice şi se efectuează la intervalul stabilit de echipa de inspecţie în funcţie de gravitatea aspectelor ce se impun a fi remediate. Inspecţia consecutivă se finalizează cu o notă de constatare care constituie anexă la raportul de inspecţie.

Inspecţiile la cerere sunt acele inspecţii efectuate asupra unui auditor financiar care doreşte revizuirea calităţii. În funcţie de resurse şi programul de inspecţii, personalul SIACI din cadrul ASPAAS analizează cererile şi comunică auditorului financiar, inclusiv prin mijloace electronice, dacă cererea privind inspecţia a fost aprobată sau nu. Inspecţiile la cerere se finalizează prin încheierea unui raport de inspecţie, în condiţiile prezentelor norme. Aceste inspecţii se supun aprobării preşedintelui ASPAAS sau persoanei desemnate de către acesta şi contribuie la actualizarea planului anual de inspecţii în cazul aprobării.

Inspecţiile tematice se pot efectua cu scopul urmăririi la nivel naţional a anumitor aspecte din cadrul activităţii de audit.

Selectarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în planul anual de inspecţii se realizează ţinând cont de următoarele: de frecvenţa inspecţiei, de factorii de risc identificaţi, de existenţa cererilor de inspecţii voluntare, de necesitatea includerii în planul anual de inspecţii a inspecţiilor consecutive, de eventuale sesizări primite  sau de autosesizarea autorităţii competente.

În cazul în care, în urma inspecţiei, se constată existenţa oricăror deficienţe sau neconformităţi cu legislaţia aplicabilă în activitatea desfăşurată de auditorul financiar sau firma de audit, precum şi neîndeplinirea oricăror obligaţii prevăzute de prezentele norme, ASPAAS poate dispune măsuri de prevenţie, măsuri administrative sau măsuri contravenţionale. , ţinând cont de gravitatea abaterilor de la îndatoririle profesionale.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.