Author Archive

Curtea-Constitutionala
Argumentul conform căruia Curtea Constituțională a României (CCR) a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvern cu privire la Articolul unic punctul 1 din actul care modifică și completează Legea dialogului social 62/2011 constă în faptul că protecția specială a liderilor sindicali împotriva concedierii trebuie să funcționeze exclusiv în raport cu activitatea sindicală
.

Articolul supus neconstituţionalităţii face referire la faptul că „este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute a deciziei de concediere, concedierea persoanelor alese în organele de conducere pe toată durata mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate”.

Încă un argumet în favoarea neconstuituţionalităţii adusă de CCR face referire la o decizie din noiembrie 2015, unde a fost constatată neconstituționalitatea unui articol din Codul Muncii care prevede că salariații nu pot fi concediați „pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat”.

„Prin decizia menționată, Curtea a reținut că „protecția legală a persoanelor cu funcții eligibile într-un organism sindical se impune și trebuie să funcționeze exclusiv în raport cu activitatea sindicală efectiv desfășurată, fiind asigurată (…) de prevederile art.220 alin.(2) din Codul muncii”. (…) Curtea a apreciat că este neconstituțională o interdicție de concediere a persoanelor cu funcții eligibile într-un organism sindical, câtă vreme măsura concedierii nu are legătură cu activitatea sindicală desfășurată”, apare în lista de argumente.

Curtea Constituţională constată că interdicția de concediere a persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatelor pentru alte motive decât cele care au legătură cu activitatea sindicală și pentru o perioadă ce depășește durata mandatului încălcă prevederile art.16, 41 și 44 din Constituție.

case-de-marcat1
Velin Ganev
, președintele Asociației Distribuitorilor de Aparate Electronice Fiscale din România, este de părere că pentru a fi aplicată Legea cashback (conform căreia magazinele au posibilitatea să acorde clienților până la 200 de lei bani lichizi) e nevoie de emiterea unei ordonanţe de amânare a termenului de aplicare, care este de 1 ianuarie 2017, întrucât aceasta trebuie ajustată cu legislația caselor de marcat.

„În această Lege scrie că avansul în numerar trebuie să apară pe bonul fiscal. Noi am anunțat Ministerul Finanțelor că acest lucru este imposibil de aplicat la casele existente în piață, pentru că aceste case au fost validate tehnic în 1999 și noi nu putem face o modificare software la ele pentru că este interzis prin lege, adică nu poate fi trecut pe bonul fiscal.”, ne spune Velin Ganev.

Totodată, Velin Ganev, menţionează că Legea nu are norme de aplicare, astfel simţindu-se nevoia la această ordonanță de urgență pentru amânare.

Drapeaux parlement europe 3D
Conform revizuirii asupra regulamentului de funcţionare a Parlamentului European, a fost adoptată una din principalele prevederi în scopul sporirii creșterii transparenței și eficienței instituției, şi anume interzicerea eurodeputaților să desfășoare activități remunerate de lobby, care intră în vigoare la 16 ianuarie. Iar pentru foştii membri ai Parlamentului European condiţia de a participa la acest tip de activitate este să se înregistreze.

Nu am interzis orice a doua profesie pentru eurodeputați. Ceea ce este interzis este să fii plătit pentru a influența voturile Parlamentului European în favoarea unui organism privat”, a spus Richard Corbett.

Modificările vin în urma apariţiei criticilor la adresa Comisiei Europene cu privire la conflictul de interese care îi vizează pe unii foști comisari.

O altă prevedere înăspresc sancțiuni pentru eurodeputații care fac afirmații defăimătoare sau rasiste ori perturbă activitatea parlamentară, recurgându-se până la 30 de zile de suspendare a indemnizației (cu posibilitatea dublării în caz de recidivă) sau să li se interzică reprezentarea Parlamentului European timp de un an.

proiect_de_lege
În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, astfel, acest articol va cuprinde încă două alineate şi va vea următorul conţinut:

(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Persoanele vizate de alin. (1) al acestui articol pot depune cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

bani
Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-a institut schema de ajutor de minimis, cu acordarea unor facilităţi fiscale investitorilor individuali cu scopul de a stimula alocarea de capital în întreprinderile mici şi mijlocii
.

„Ajutorul de minimis se acordă ca finanţare de risc, sub forma investiţiilor de capital în numerar la societăţile în care investitorii aleg să investească. Investiţia efectuată este asimilată cu acordarea unui ajutor de minimis întrucât este realizată în vederea acordării de facilităţi fiscale persoanei fizice, în calitate de investitor, implicându-se astfel resurse bugetare de stat prin renunţarea la încasarea unor venituri sub forma de impozite”, ne precizează Guvernul.

Condiţiile care trebuie să le îndeplinească societăţile pentru a beneficia de acest timp de ajutor sunt:
– constituie societăţi cu răspundere limitată;
– sunt întreprinderi autonome în sensul Legii 346/2004;
– nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă sau faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societăţii;
– prin acordarea unui ajutor de minimis, prin intermediul prezentei scheme, nu depăşesc plafonul de minimis calculat pe durata a trei exerciţii financiare;
– nu există legături între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul administratorului schemei şi afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se va desfăşura începând cu data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020, având posibilitatea de a prelungi perioada, în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis. Se preciază un număr de beneficiari de 372 de microîntreprinderi şi întreprinderi mici.

Un-numar-de-92-de-taxe-vor-fi-eliminate-si-comasate--Care-sunt-acestea
Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost făcută publică noua taxă pentru fermieri, în sumă de 350 lei/domeniu de activitate, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/ organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

Această taxă face parte din contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” şi se achită la Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, înainte de depunerea dosarului de aprobare sau cel târziu până la emiterea deciziei de aprobare/respingere de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

program-pescuit
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura a fost recent modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2016, publicată în Monitorul Oficial
.

Una din modificări constă în atribuirii unor noi definiţii a termenilor precum:
acvacultura – creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;
exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;
jurnal de pescuit – registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

Totodată au fost introduse două noi concepte, şi anume, cel recreativ – activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv şi pescuit comercial ce reprezintă activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale.

De asemenea, S-au schimbat şi atribuțiile Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

cfr
CFR Marfă lansează un proiect conform căruia intenţionează să modernizeze două nave ro-ro şi feriboturi de marfă.
Aceasta ar facilita legăturile pe Marea Neagră şi s-ar uşura mult transportul de mărfuri către Europa. Acest tip de transport este adesea utilizat pentru a face legătură între Olanda şi Marea Britanie sau ţările scandinave.

Aceasta va fi realizată cu ajutorul banilor europeni prin proiectul Autostrada maritimă, unde Bruxell-ul intenţionează să dezvolte transportul pe apă pentru a veni în ajutorul infastructurii rutiere şi feroviare. Astfel, România poate atrage 75 de milioane de euro pentru dezvoltarea de proiecte la Marea Neagră.

„Începerea acestui trafic peste Marea Neagră ar însemna cel puţin o dublare a volumelor de containere care sunt tranzitate anual prin Portul Constanţa. Deci, vorbim de la aproape 700.000 de containere, la peste un milion şi jumătate de containere”, spune Mihuţ Crăciun, directorul general al CFR Marfă.

Totodată se poate asigura o legătură pe mare cu portul Batumi din Georgia şi de acolo cu noul Drum al Mătăsii și coridorul Transcaspian, Constanţa devenind o cale de intrare a mărfurilor în Europa şi, astfel, se vor realiza legături importante cu marile oraşe port al Europei pe calea fluvială.

VOT - PARLAMENT
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a elaborat un registru de evidenţă a salariaţilor angajaţi pe baza unui contract individual de muncă, elementul de noutate a acestuia fiind ca este un registru de evidență a personalului plătit din fonduri publice
. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor, a fost adoptat de Executiv la data de 23 noiembrie 2016.

În consecinţă, fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa, completa și transmite registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice inspectoratului teritorial de muncă. Registrul va include date precum: elementele de identificare ale tuturor angajaților, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.

În vederea facilitării transmiterii datelor în registrul privat/public de către angajatori, Ministerul va procura sau elabora un sistem informatic.

Între timp, Ministrului Muncii va elabora procedura de transmitere a datelor în registrul public, şi în terment de 10 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, instituțiile/autoritățile trebuie să transmită datele referitoare la toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, urmând ca la data realizării noului sistem informatic să se emită un nou ordin al ministrului muncii privind procedura de transmitere a datelor în registrul privat/public, aplicabilă tuturor angajatorilor privați și instituții/autorități publice.

O excepţie o reprezintă, instituțiile/autoritățile de apărare, ordine publică și siguranță națională care vor transmite date în registrul public pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii, pentru protecție a datelor cu caracter personal și respectarea legislației privind protecția informațiilor clasificate.

Actul normativ mai prevede şi:
– obligarea angajatorilor de a elibera adeverință salariatului, odată cu încetarea contractului individual de muncă care să va conţine activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate;
– reducerea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care Inspecția Muncii este obligată să ofere informații din registrul privat (REVISAL), la solicitare, privind activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariu, vechimea în muncă și în specialitate, termen stabilit și în cazul registrului public.

bvb4
Daniela Șerban a declarat că Bursa de Valori București (BVB) este gata pentru a lansa portalul pentru informarea investitorilor cu privire la o companie căutată de acesta, inclusiv știrile de presă și o secţiune destinată rapoartelor analiștilor
.

„Este vorba de un nou portal, intitulat InvestingRomania.com, pe care suntem foarte aproape să îl definitivăm. Ne-am gândit că un astfel de portal este important pentru că investitorii vor să se conecteze mai rapid cu companiile listate, să monitorizeze portofoliul și să aibă un set de informații cât mai complet atunci când investesc. Noi vrem să punem într-un singur loc, pe acest portal, patru surse de informare despre companiile listate: raportările obligatorii, care deja vin la BVB, informări de la companiile listate, știrile din presă, dar și rapoartele analiștilor”, a spus Daniela Șerban.

O caracteristică importantă a acestui portal constă în modulul analiștilor, unde pot fi listate mai multe opinii ale acestora referitor la companii, dar și estimările lor privind rezultatele financiare. În ţările dezvoltate rezultatele trimestriale publicate de companii sunt raportate la rezultatele analiştior, pe când, în România, acest fenomen se referă doar la companiile mari.

Condiţiile de includere a compniilor în acest portal sunt: prezenţa acoperirii a doi analiști, utilizarea sistemului de raportare IRIS, raportarea în limba engleză, și implementarea unei bune guvernanțe corporativă.