Categories
Articole Drept penal

Cu ce formă de vinovăţie se poate săvârşi infracţiunea de influenţare a declaraţiilor?

imageseerO noutate legislativă o reprezintă infracţiunea de influenţare a declaraţiilor introdusă prin art. 272 C. penal. Această infracţiune constă în încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de a unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Categories
Articole Drept civil

Excepţia autorităţii lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat

images (4)Prin interpretarea legislaţiei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că între excepţia autorităţii de lucru judecat şi puterea de lucru judecat, există o distincţie clară. Astfel, condiţia de aplicare a autorităţii de lucru judecat presupune identitatea de acţiuni (părţi, obiect şi cauză juridică) ce opreşte repetarea judecăţii, iar puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată, astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o altă hotărâre. În speță, Înalta Curte a reținut că, în mod corect, instanţa de apel a precizat că nu respinge acţiunea în baza autorităţii de lucru judecat, ci are obligaţia de a judeca în fond, însă soluţia trebuie să ţină cont de dezlegarea deja dată asupra problemei de drept dedusă judecăţii, dând eficienţă prezumţiei de lucru judecat, că a mai fost odată dezlegată chestiunea litigioasă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Laboratorul de control doping. Ştii care sunt atribuţiile şi structura acestuia?

images4562Dopajul este un subiect mult discutat în lumea sportivă şi este adevărat faptul că unii sportivi au încercat să sfideze legile fizicii prin utilizarea unor substanţe care să le crească performanţa. Dopajul este reprezentat de folosirea de către sportivi a unor substanțe sau metode interzise, în scopul creșterii capacității de efort.

România se mândreşte cu faptul că are un Laborator de control doping care este singurul laborator din Europa de Est acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping. Fondat în august 1983, a funcționat inițial în structura oganizatorică a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport. 

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Candidatul independent este obligat să prezinte o listă de susţinători?

images (6)În cazul în care o persoană doreşte să candideze pentru scaunul de primar ca şi candidat independent trebuie să prezinte o listă de susţinători care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul oraşelor şi de 1.000 în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în cazul municipiului Bucureşti. Această condiţie este prevăzută în art. 50 alin. 2) din Legea nr. 115/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 349/2015.

Aceste dispoziţii au făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate soluţionată prin Decizia nr. 357/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 587/2016.

Categories
Articole Dreptul muncii

Data de la care va fi repusă partea în situaţia anterioara în cazul concedierii

descărcare (24)Concedierea nu este o situaţie prea plăcută pentru angajat şi nu toţi ştiu că decizia de concediere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: motivele care determină concedierea; motivele care determină concedierea; criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi numai în cazul concedierilor colective; lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. Iar aceasta produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

În legislaţie se prevede că în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. Aceste dispoziţii îşi găsesc reglementarea în art. 80 C. muncii.

Articolul menţionat mai sus a făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate soluţionată prin Decizia nr. 574/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 584/2016.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

PFA are acelaşi statut ca persoana juridică?Caz practic

descărcare (23)Cea mai uşoară modalitate prin care un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi de tip PFA. De multe ori în practică distincţia dintre PFA şi persoanele juridice nu este prea clară, din acest motiv ne propunem să prezentăm un caz practic.

Caz practic

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție  nr.x din 24.11.2015 , petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.250 lei, reținându-se în fapt că la data de 24.11.2015, ora 13:00, nu a comunicat în termen de 5 zile identitatea persoanei care a condus auto cu numărul de înmatriculare X la data de 01.07.2015, ora 11:15, în județul Tulcea, date ce au fost solicitate prin adresa nr. x/05.11.2015, fapta constituind contravenția prevăzută de art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002 și sancționată de art. 105 pct. 10.

Instanța reține în continuare că potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Este necesară prezentarea listei de susţinători chiar dacă candidatul face parte dintr-un partid politic?

descărcare (22)Legislaţia în vigoare impune o condiţie pentru ca persoana care face parte dintr-un partid politic să prezinte în cazul în care candidează pentru o funcţie publică o listă de susţinători care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total de alegători înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează. Această obligaţie este prevăzută în art. 49 din legea nr. 115/2015.  Iar potrivit art. 51 din aceeaşi lege Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica “Denumirea, seria şi numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.

Dispoziţiile legislative de mai sus au făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Definirea noţiunii de `evidenţele debitorului`

images (90)Conform legislaţiei, art. 241 C. penal, constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă fapta persoanei care, în frauda creditorilor falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. S-au adus mai multe critici acestei definiţii printre care şi faptul că în legislaţie nu se defineşte noţiunea de evidenţe ale debitorului. Aceste motive au dus şi la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate.

Cum s-a motivat excepţia?

S-a susţinut că sintagma “evidenţele debitorului” din cuprinsul textelor criticate nu este definită în legislaţia în vigoare, motiv pentru care textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (12) şi art. 24 din Constituţie şi prevederilor art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Categories
Articole Contencios-administrativ

Dispoziţiile Legii contenciosului administrativ înlătură un grad de jurisdicţie?

images (4)În legislaţie se prevede că în domeniul contenciosului administrativ în cazul în care s-a admis acţiunea, autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Iar dacă debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită. Instanţa de executare aplică, respectiv acordă sancţiunea şi penalităţile fără a fi nevoie de învestirea cu formulă executorie şi de încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc. Cadrul legislativ al acestor prevederi sunt art. 24 şi 25 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Dispoziţiile de mai sus au făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate  şi ne propunem să analizăm care au fost motivele şi cum s-a soluţionat.

Categories
Articole Dreptul muncii

Suspendarea indemnizaţiei acordate la pensionare. Constituţionalitate

images (3)De mai bine de trei ani ajutoarele sau indemnizaţiile care se acordau la ieşirea la pensie, retragerea, încetarea raporturilor de serviciu ori trecerea în rezervă sunt suspendate. Este cert faptul că dispoziţiile care consacrează acest lucru au făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Prin Decizia nr. 443/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 580/2016 Curtea Constituţională a soluţionat această excepţie.

Care au fost motivele invocate?

Se arată că dispoziţiile de lege criticate amână, fără respectarea unui termen rezonabil, plata indemnizaţiilor acordate la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă. Astfel, este afectată proporţionalitatea măsurii suspendării acestor drepturi, ajungându-se până la anihilarea lor. În plus, nu se mai creează un just echilibru între interesele debitorului – statul – şi cele ale creditorilor – beneficiarii acestor drepturi.