Author Archive

card-cadou

Până anul trecut, tichetele cadou erau supuse impozitului pe venit de 16%, iar cardurile cadou erau neimpozabile.

Începând cu 1 ianuarie 2016, noul Cod fiscal prevede că tichetele cadou oferite de Crăciun angajaţilor sunt scutite de impozite şi taxe sociale, atât pentru angajatori, cât şi pentru salariaţi.

Astfel, a fost eliminat impozitul pe venit de 16%, iar limita deductibilităţii a crescut de la 2% la 5% din fondul total de salarii.

Drept urmare, anul acesta, eliminarea totală a impozitului pe venit la nivelul angajaţilor care primesc tichete cadou a determinat mulţi patroni de firme să ia în calcul acordarea de tichete sau carduri cadou de sărbătorile de iarnă.

fonduri-posdru
Ministerul Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică proiect de Hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Prin proiectul de act normativ este aprobată schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, conform Obiectivului Specific 6.4. din POIM „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă”.

Sistemele de cogenerare de înaltă eficienţă sunt una dintre metodele recunoscute de directivele europene ca fiind o metodă eficientă de a obţine economii în consumul de energie prin producţia combinată a energiei electrice şi termice.

Costurile de operare pentru producţia de energie în cogenerare sunt susţinute prin schema aprobată prin H.G. nr. 1215/2009, dar industria trebuie susţinută în continuare prin instalarea de noi capacităţi de cogenerare pentru a obţine cât mai multe economii în consum. Mai mult …

casa-cu-lanturi-casa-confiscata
La 14 noiembrie, preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.

Potrivit actului normativ promulgat, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului, pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice.

Bunurile imobile se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între organul de valorificare şi entitatea beneficiară.

Sectorul-energetic-ar-putea-ajuta-economia-prin-investitii-masive---CEO-OMV-Petrom
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative.

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte luarea unor măsuri care să stabilească în mod unitar modul de constituire, atribuţiile şi plata comisiilor de privatizare şi secretariatelor tehnice ale acestora, formate în vederea aplicării legislaţiei privatizării, ce urmează a fi denumite „Comisii de privatizare”.

La data intrării în vigoare Hotărârii Guvernului, se vor abroga articolele din actele normative de aprobare a strategiilor de privatizare, care se referă la atribuţiile, componenţa şi plata lunară a membrilor comisiilor de privatizare constituite.

vinuri_rohoteluri_ro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunţat că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este 30 noiembrie 2016, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordinul MADR nr. 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

Beneficiarii sunt invitaţi să depună la Centrele Judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o cerere de plată, însoţită de următoarele documente:

  • copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
  • copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;
  • fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene ( D.A.J.) şi al municipiului Bucureşti;
  • copia poliţei de asigurare.

Documentele trebuie prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului.

pensie
În Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie, a fost publicată Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit noului act normativ, dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II – a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

De asemenea, în situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II – a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive. Mai mult …

educatie
Guvernul României a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale.

Prin proiectul de ordonanţă se propune modificarea alin. (1), (2) şi (4) al art. 49, urmând a avea următorul cuprins:

(1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special.

(2) Învăţământul special integrat se poate organiza în învăţământul de masă, individual şi, prin excepţie, în clase/grupe speciale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza unei metodologii adoptate prin ordin de ministru. Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. […]

(4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice”, se arată în proiectul de modificare a legii.Mai mult …

Flag-Pins-Romania-Serbia
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Muncii, Ocupării, Veteranilor de Război şi Afacerilor Sociale din Republica Serbia au semnat la 10 noiembrie, la Timişoara, o Declaraţie Comună pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două state, în perspectiva unui viitor comun în Uniunea Europeană.

Astfel, reprezentanţii celor două ţări au convenit să aprofundeze şi să extindă cooperarea bilaterală mai ales în următoarele domenii:

  • politici sociale, acordând o atenţie specială grupurilor şi comunităţilor vulnerabile (femei, copii, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, persoane cu un nivel scăzut de educaţie şi calificare profesională, agricultori de subzistenţă şi semi-subzistenţă, lucrători vârstnici) şi măsurilor de activare ce au ca obiectiv reducerea disparităţilor în domeniul ocupării;
  • ocuparea, inclusiv mobilitatea transfrontalieră a forţei de muncă;
  • inspecţia muncii şi facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii;
  • antreprenoriatul social şi reducerea şomajului, mai ales a celui de lungă durată şi în rândul tinerilor, consolidarea capacităţii administrative, a capitalului uman şi a absorbţiei fondurilor europene;
    dialogul regional, în special sub auspiciile Strategiei Dunării.

Mai mult …

energie-termica
La 9 noiembrie, Executivul a aprobat Hotărârea privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional.

Programul aprobat prevede funcţionarea în condiţii de siguranţă a SEN în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie, în ceea ce priveşte asigurarea combustibililor pentru perioada sezonului rece şi a volumului de apă din lacurile de acumulare.

Valoarea stocurilor necesare pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 este de 2.322,2 mil. lei.

În cadrul Programului Guvernul a fost inclus toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile.

porci
În cadrul şedinţei din 9 noiembrie, Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane.

Programul a fost aprobat în în condiţiile în care România se află în situaţia de risc iminent faţă de această boală, prin notificarea cazurilor de pestă porcină africană în Ucraina şi în Republica Moldova, în vecinătatea ţării noastre.

Programul are ca scop stabilirea măsurilor armonizate de biosecuritate, profilaxie şi control în situaţii epidemiologice de creştere a riscului, respectiv în situaţia confirmării oficiale în România a pestei porcine africane, pentru a preveni răspândirea bolii şi în alte regiuni sau pentru a combate boala.