hypanis.ru Adrian Butuc, autor la Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Author Archive

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice şi pornind de la interesul României pentru atragerea investiţiilor,
în scopul relansării cadrului fiscal care să susţină aceste investiţii,
în vederea continuării procesului de creştere a eficienţei sistemului fiscal prin întreprinderea unor măsuri de reducere a sarcinii fiscale, într-un cadru fiscal – bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat,
ţinând cont că, pentru stimularea creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu şi fără salariaţi, este necesar un sistem diferenţiat de cote de impozitare,
luând în considerare faptul că, pentru stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende şi a plăţii acestora începând cu anul fiscal 2016, precum şi pentru stimularea investiţiilor şi sprijinirea mediului de afaceri care se poate efectua şi prin reducerea cotei de impozit aplicabilă veniturilor sub forma dividendelor, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru evitarea înregistrării de arierate de către unităţile administrativ – teritoriale beneficiare ale programului, din cauza necesităţii tehnologice în unele situaţii, ca executanţii lucrărilor de construcţii să realizeze producţie în cuantum valoric mai mare decât fondurile disponibile din necesitatea conformării la condiţii tehnologice, la unele prevederi din proiectele tehnice şi din caietele de sarcini ale acestora, în condiţiile în care mare parte din obiectivele de investiţii sunt demarate din bugetele locale sau prin alte programe, iar lucrările de construcţii sunt executate secvenţial, fără respectarea prescripţiilor tehnice, ceea ce duce la încălcarea sistemului calităţii şi a legislaţiei în construcţii, precum şi a contractelor de achiziţii publice, încheiate, mare parte din acestea, pe criteriul „preţul cel mai scăzut”, la care calitatea serviciilor şi a obiectelor de construcţii rezultate este afectată de durata efectivă de execuţie a contractului care diferă, datorită lipsei unei finanţări continue şi previzibile, de cea prevăzută în procedură şi în caietul de sarcini al achiziţiei, aspecte care au dus şi la expirarea autorizaţiilor de construire, la defecte şi neconformităţi în procesul de execuţie greu de depăşit în multe situaţii şi cu costuri suplimentare, măsura adoptată cu aplicare de urgenţă având ca scop astfel rezolvarea unor probleme care au afectat mediul economic, industria de construcţii şi beneficiarii programului în aceeaşi măsură. Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN

privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

ANEXE

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi a formularului 632 „Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

ANEXE

Având în vedere dispoziţiile:

– art. 29625 şi 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 47 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19, anexa nr. 1a la Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”, precum şi anexa nr. 1b la Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – „Situaţie privind stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor în vederea acordării deducerii potrivit titlului III «Impozitul pe venit» din Codul fiscal”, prevăzute în anexa nr. 1. Mai mult …

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
INSTRUCŢIUNE
emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere:

– prevederile art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 111 şi art. 95 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din Cauza C – 176/98 Holst Italia Spa – Comune Cagliari, Hotărârea Curţii Europene de Justiţie din Cauza C – 94/12 – SWM Construzioni 2 Spa v. Provincia di Fermo),

ţinând cont de solicitări de emitere a unor îndrumări cu privire la modalitatea în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea susţinerii acordate de către o altă persoană, precum şi modul de interpretare şi aplicare a legislaţiei în materia achiziţiilor publice privind obligaţia/obligaţiile pe care le are un terţ susţinător, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 628 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Recompensarea poliţiştilor
CAPITOLUL III Răspunderea disciplinară
CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Domeniu de reglementare

Art. 1. – Prezenta hotărâre stabileşte normele de aplicare a prevederilor cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Statut, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.

Definiţii

Art. 2. – (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

ANEXĂ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Mai mult …

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015 – 2016

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015 – 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

În temeiul prevederilor:

– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
– art. 5 alin. (4) şi art. 73 alin. (7), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2.

a) „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;
b) „Proces – verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”;
c) „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
d) „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
e) „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Art. 3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 3. Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
privind cazierul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 • ARTICOLUL 1 Definiţia cazierului fiscal
 • ARTICOLUL 2 Scopul cazierului fiscal
 • ARTICOLUL 3 Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal
 • ARTICOLUL 4 Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii
 • ARTICOLUL 5 Documente care stau la baza înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal
 • ARTICOLUL 6 Scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal
 • ARTICOLUL 7 Organizarea şi gestionarea istoricului contribuabililor scoşi din evidenţa cazierului fiscal
 • ARTICOLUL 8 Prezentarea cazierului fiscal
 • ARTICOLUL 9 Eliberarea certificatului de cazier fiscal
 • ARTICOLUL 10 Rectificarea informaţiilor înscrise în cazierul fiscal
 • ARTICOLUL 11 Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informaţiilor înscrise în cazierul fiscal
 • ARTICOLUL 12 Dispoziţii tranzitorii
 • ARTICOLUL 13 Protecţia datelor
 • ARTICOLUL 14 Dispoziţii finale

ARTICOLUL 1
Definiţia cazierului fiscal

    Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3). Mai mult …