Sistemul de sănătate românesc se confruntă în prezent cu lipsă de personal de specialitate ca urmare a exercitării dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul UE de către medicii formaţi în profesie în România.

Una din măsurile preconizate pentru reducerea acestui neajuns este atragerea personalului medical de specialitate din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Noutatea legislativă care se află în dezbatere publică este Hotărârea pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.

Astfel, în Proiectul de Hotărâre se prevede că titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terţe altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, se recunosc ca şi certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea respectivă, în vederea facilitării dreptul de exercitare a practicii medicale pe perioada nedeterminată, sau a practicii temporare/ocazionale pe teritoriul României a titularilor acestora, cu condiţia îndeplinirii, în mod cumulativ, a trei condiţii.

Conform proiectului titularii trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:
a) formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia, cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional;
b) titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea.

Calificarea de medic se va putea atesta prin mai multe documente. Iar conform proiectului atestarea se face prin:
a) diploma de medic eliberată în România;
b) diploma de medic eliberată de către unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene – UE, de către unul din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. Documentul se depune în copie legalizată însoţită de traducerea legalizată în forma întocmită de notar;
c) atestatul de echivalare a studiilor universitare în medicină eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca urmare a echivalării titlurilor de medic obţinute într-un alt stat decât cele prevăzute mai sus.

Putem observa că prezentul proiect de act normativ, facilitează accesul medicilor, cetăţeni ai unui stat terţ care solicită sau sunt titulari ai Cărţii Albastre UE, în scopul exercitării profesiei pe teritoriul României, astfel acoperindu-se deficitul de personal înalt calificat din sectorul de sănătate.

Iar prin măsurile preconizate se creează cadrul legislativ pentru atragerea personalului medical de specialitate din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.