Unităţile de cult beneficiază potrivit legislaţiei de facilităţi fiscale.

Recent, în Monitorul Oficial nr. 223/2019, a fost publicat Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit actului normativ de mai sus s-a organizat Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Registrul este public, potrivit legii, se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice, şi este gestionat din punct de vedere informatic de către Centrul Naţional de Informaţii Financiare.

Registrul cuprinde următoarele informaţii:
a) denumirea entităţii/unităţii de cult;
b) codul de identificare fiscală;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.

Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice afişate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate analizează informaţiile primite de la entitatea/unitatea de cult solicitantă, precum şi pe cele obţinute în urma verificărilor efectuate şi întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate propune aprobarea cererii de înscriere în registru şi întocmeşte, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult nu îndeplineşte toate condiţiile de la pct. 4, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de înscriere în registru şi întocmeşte, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.

Referatul privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale şi Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se verifică şi se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate şi de adjunctul conducătorului organului fiscal competent în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.

Unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.