descărcare (23)Cea mai uşoară modalitate prin care un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi de tip PFA. De multe ori în practică distincţia dintre PFA şi persoanele juridice nu este prea clară, din acest motiv ne propunem să prezentăm un caz practic.

Caz practic

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție  nr.x din 24.11.2015 , petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.250 lei, reținându-se în fapt că la data de 24.11.2015, ora 13:00, nu a comunicat în termen de 5 zile identitatea persoanei care a condus auto cu numărul de înmatriculare X la data de 01.07.2015, ora 11:15, în județul Tulcea, date ce au fost solicitate prin adresa nr. x/05.11.2015, fapta constituind contravenția prevăzută de art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002 și sancționată de art. 105 pct. 10.

Instanța reține în continuare că potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

De asemenea, conform art. 105 pct. 10 din același act normativ, text reținul de agentul constatator, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni fapta săvârșită de către persoana juridică constând în necomunicarea la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus.

Astfel, sub aspectul încadrării juridice a faptei este de stabilit dacă subiectul activ al contravenției reținute și supuse analizei este sau nu o persoană juridică.

PFA este persoană juridică?

Potrivit legislaţiei, art. 188 Cod civil, sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187 Cod civil, respectiv au o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

Potrivit art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008 prin persoană fizică autorizată se înțelege persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă.

Ştirile juridice arată că faptul că un P.F.A. este un subiect de drept distinct față de persoana fizică, că folosește în principal forța de muncă și aptitudinile sale profesionale și răspunde pentru executarea obligațiilor legale sau convenționale și cu patrimoniul propriu (conform art. 19 și art. 20 din actul normativ mai sus menționat), că are un patrimoniu de afectațiune, un sediu profesional, că este supusă autorizării și înregistrării în registrul comerțului (conform art. 7 din același act normativ), că poate avea calitatea de angajator (așa cum se prevede la art. 17) sau că desfășoară în mod individual și independent ca persoană fizică autorizată activitatea, deci în calitate de profesionist, nu conduce la concluzia că ar avea același statut ca persoana juridică.

Din economia legislaţiei, O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultă diferența de tratament juridic dintre persoana fizică și persoana juridică prin limitele de amendă prevăzute.

Concluzii

Ca atare, în mod eronat agentul constatator a reținut calitatea de persoană juridică a petentului și a aplicat o amendă în cuantum de 5.250 lei (50 x 105), în condițiile în care amenda maximă ce ar fi putut fi aplicată pentru contravenția reținută în sarcina petentului ar fi fost de 2.100 lei (20 x 105). Iar potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, individualizarea cuantumului amenzii aplicate se realizează conform criteriilor de individualizare prevăzute de textul sancționator, neputându-se aplica o amendă peste maximul legal, în caz contrar, încălcându-se principiul legalității sancțiunilor contravenționale, pe cale de consecință, se va anula procesul-verbal de contravenție contestat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.