consiliu de administratie

În cazul întreprinderilor publice, numirea, remunerarea, atribuțiile, eliberarea din funcție sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație este guvernat de reguli clare care trebuiesc respectate. În caz contrar, sancțiunile sunt usturătoare.

Având în vedere noile realități economice, legiuitorul a decis să adopte legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 415 din 1 iunie 2016 și a intrat în vigoare din 4 iunie 2016.

Ce întreprinderi publice sunt vizate de prezenta lege?

Aceasta vizează întreprinderile publice, persoane juridice române: regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau care le asigură controlul.

Legea vizează și instituțiile de credit, financiare, societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor, precum și societățile a căror activitate se referă la supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări.

Cine poate face parte din consiliul de administrație al regiilor autonome?

Știrile juridice arată că în acest caz consiliul de administrație este format din 3-7 persoane, adică un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, un reprezentant al autorității publice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome și 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Rețineți că aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Regula este că nu pot fi administratori cei care sunt incapabili sau au fost condamnați pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, spălare de bani.

Noutățile legislative au stabilit că membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Durata mandatului nu poate depăși 4 ani.

Care este remunerația membrilor consiliului de administrație?

Remunerația membrilor neexecutivi din consiliul de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară (care nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată) și o componentă variabilă care nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată și dintr-o componentă variabilă bazată pe indicatorii financiari și nefinanciari.

Ce atribuții are consiliul de administrație?

Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat ce au ca obiect administrarea regiei autonome. În 30 de zile de la numire, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru un plan de administrare în scopul realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Se poate stabili prin decizie a autorității publice tutelare ca atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome să fie delegate consiliului de administrație sau mai multor directori care sunt numiți de consiliul de administrație. Rețineți că în cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajați, selecția directorilor are loc obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Durata procesului de selecție a directorilor de către expertul independent nu poate depăși 60 de zile. În această situație, termenul de numire a directorilor este de maximum 120 de zile de la numirea consiliului de administrație.

Cine poate face parte din consiliul de administrație al societăților administrate conform sistemului unitar?

Consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

De asemenea, consiliul de administrație poate fi format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puțin 50 de angajați. În acest caz, cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Acțiunea în anulare

Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoarea mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a acesteia, și este încheiată cu administratorii sau directorii, cu directoratul, cu angajații, acționarii care dețin controlul asupra societății. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate de soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai celor de mai sus.

Știrile juridice prevăd că este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, director sau membru al directoratului cu soțul, ascendenții, descendenții săi, rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv, cu administratorii sau directorul, cu angajații, acționarii sau cu soțul, ascedenții, descendenții sau rudele până al gradul IV inclusiv ai celor din urmă.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției.

Cum se va aplica legea?

De la intrarea în vigoare a legii, numirea administratorilor în întreprinderile publice se face conform noii reglementări. Pentru societățile care nu sunt societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și selectarea acestora va fi prevăzută în actul constitutiv al acestora.

În 4 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, se vor elabora norme metodologice care vor stabili criteriile de selecție pentru consiliul de administrație și modul în care se vor stabili indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a componenței variabile a remunerației.

Cunoscând prevederile legii, pașii ce trebuiesc urmați în astfel de situații, puteți evita eventualele litigii pe care nimeni nu și le dorește.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.