Contractele de achiziţie publică sunt supuse unor dispoziţii speciale iar modificarea acestora trebuie să respecte dispoziţiile legale.

Recent, în Monitorul Oficial nr. 492/2017, a fost publicat Ordinul nr. 141/2017 rivind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016.

Autorităţilor contractante sunt obligate să notifice ANAP

Ordinul ANAP reglementează activitatea de monitorizare a modificărilor contractelor şi acordurilor-cadru, în considerarea obligaţiei autorităţilor contractante de a notifica ANAP modificarea contractelor sau acordurilor-cadru atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

-modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
-modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
-în cazul contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial.

Autorităţile contractante au obligaţia de a notifica ANAP, prin orice mijloc de comunicare, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a etapelor de modificare a contractului de achiziţie publică sau sectorial.

Indiferent de mijlocul de comunicare utilizat, autoritatea contractantă are obligaţia de a adopta toate măsurile necesare pentru ca termenul de 5 zile lucrătoare să nu fie afectat prin raportare la momentul primirii notificării de către ANAP.

Notificarea adresată ANAP va cuprinde informaţii precum: datele de identificare ale autorităţii contractante, precum şi ale contractantului; data, valabilitatea, tipul şi obiectul principal al contractului iniţial, precum şi sursa de finanţare a acestuia; valoarea modificării contractuale ce se doreşte a fi realizată; descrierea circumstanţelor imprevizibile care au condus la necesitatea iniţierii modificării în cauză şi argumentele autorităţii contractante ce justifică încadrarea în prevederea legala invocată.

Sistemul de achiziţie publică a fost reformat iar strategia de reformă a sistemului de achiziţii publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia vizează rezolvarea unor aspecte din domeniul achiziţiilor publice, fiind orientată pe două direcţii principale de acţiune: perfecţionarea cadrului legislativ şi întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.