În prezent, România se confruntă cu deficit de forță de muncă iar prin legiferarea internshipului se urmărește furnizarea de forță de muncă suplimentară angajatorilor publici și privați, care vor putea angaja, în condițiile legii, persoanele care au dobândit cunoștințe teoretice și aptitudini practice în domeniile în care au desfășurat programul de internship, în cadrul organizațiilor gazdă.

În acest context a fost propus spre dezbatere publică un proiect de Lege privind internshipul.

Care sunt schimbările preconizate?

Condiţii pentru a organiza internshipuri

Persoana juridică sau instituția/autoritatea publică poate organiza programe de internship în condițiile în care are încadrați cel puțin 5 salariați. Contractul de internship se va încheia pe o durată de cel mult 6 (șase) luni, fără posibilitatea prelungirii.

Atenţie! Trebuie să menţionăm că încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activității respective este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Însă cu siguranţă se va profita foarte mult de pe baza acestor prevederi.

Perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

Imposibilitatea organizării internshipurilor

Nu pot organiza internship organizațiile gazdă care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship; organizațiile gazdă la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu sau au încheiat contracte de internship; organizațiile gazdă care se află în stare de insolvență; organizațiile gazdă care, în ultimele 12 luni, au redus numărul de salariați ca urmare a concedierilor colective sau a reorganizării activității; persoanele juridice care au obligația, potrivit legii, de încadrare în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.

Internshipul se va desfăşura sub supravegherea unui îndrumător

Pe perioada programului de internship, internul se obligă să presteze activitățile prevăzute în contractul de internship pentru autoritatea organizației gazdă, persoană juridică sau instituție publică, sub directa coordonare a unui îndrumător desemnat de conducătorul organizației gazdă, dintre salariaţii calificaţi, cu o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul de activitate în care urmează să se desfășoare programul de internship.

Internul va beneficia de o îndemnizaţie!

Internul are dreptul la o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship, cu menţiunea că nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Activitatea internului este de 6 ore pe zi şi este interzisă prestarea de ore suplimentare.

Internul va fi evaluat!

Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat al programului de internship, întocmit de îndrumător, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea programului care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern şi modul de îndeplinire al acestora.

Contractul de internship

Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, anterior începerii programului de internship iar obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației gazdă.

Atenţie durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii şi se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 15 zile.

Stimulente pentru organizatorii de internship

Se prevede că persoanele juridice care în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din bugetul de stat prin bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 1.000 euro per angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naționale a României de la data efectuării plății, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Menţionăm că actul normativ nu este încă adoptat el se află în dezbatere publică urmând a fi publicat după ce va fi discutat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.