Provocați de experiențele fiscale pe care le trăim, suntem tentați să fim speriați de prevederile Codului fiscal, pentru că adeseori sunt purtătoare de vești nu tocmai pozitive. Cu toate acestea, Codul fiscal nu este o sumă traumatizantă de sancțiuni și obligații; în cuprinsul său regăsim reglementate beneficii substanțiale pentru persoanele fizice și juridice.

O categorie privilegiată de persoane fizice este aceea a salariaților.

Salariații care au persoane în întreținere și venituri salariale brute mai mici de 3.600 de lei pot beneficia de o deducere personală, potrivit art. 77 din Codul fiscal, în cuantum variabil, care să conducă la plata unor sume mai mici la bugetul de stat și, implicit, la un salariu net mai consistent.

Cuantumul deducerii personale

  • 510 lei, dacă nu are pe nimeni în întreținere;
  • 670 lei, dacă are o persoană în întreținere;
  • 830 lei, dacă are două persoane în întreținere;
  • 990 lei, dacă are trei persoane în întreținere;
  • 1.310 lei, dacă are patru sau mai multe persoane în întreținere.

Pentru persoanele care obțin venituri brute lunare de peste 1.951 de lei, dar mai mici de 3.600 de lei, cuantumul deducerii este diferit, putând ajunge de la 15 lei la 1.310 lei, în funcție de nivelul venitului brut și numărul persoanelor aflate în întreținere, astfel cum se prevede în art. 77, alin (2) din Codul fiscal.

Persoanele aflate în întreținere

Potrivit prevederilor normative, persoane aflate în întreținere sunt considerate soțul, respectiv soția contribuabilului, copiii acestuia, dar și alți membri de familie până la gradul al II-lea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar (excepție face pensia de urmaș, care poate depăși acest nivel fără consecințe asupra dreptului de deducere și alte venituri prevăzute de lege) și care au sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreținere se află.

Nu sunt considerate a fi persoane întreținute persoanele fizice care, deși îndeplinesc condițiile anterior enunțate, dețin terenuri agricole și silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

Cu privire la copiii minori, ei sunt considerați a fi întreținuți întotdeauna, până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială şi altele asemenea, precum şi în unităţi de învăţământ, inclusiv în situaţia în care costul de întreţinere este suportat de aceste unităţi. În acest caz, eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 510 lei lunar.

În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, însă, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea cărora se află aceștia.

Așadar, pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui. Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, astfel cum reiese din HG nr. 1/2016, dreptul la deducerea personală revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul şi unuia dintre soţii care formează noua familie.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreţinere pentru acest copil se acordă:

a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul  sau
b) ambilor soţi care formează familia căreia i s-a dat în plasament copilul.

În situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în întreţinere, cu excepţia copiilor minori, aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În aceste situaţii, contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie o declaraţie pe propria răspundere din partea soţului care ia în întreținere copiii, fie o adeverinţă emisă de plătitorul de venit din salarii, după caz, din care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt preluaţi în întreţinere.

Deducerea

Documentele necesare pentru deducerea personală: declarație pe propria răspundere care cuprinde informații personale și datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere, declarație pe propria răspundere a celui aflat în întreținere pentru specificarea venitului lunar obținut, documentele care justifică legăturile de rudenie, se depun la angajatorul unde se exercită funcția de bază. Acesta are obligația de a întreba salariatul cu privire la persoanele aflate în întreținere.

Aspecte de interes

Astfel cum aflăm din noutățile juridice, în cazul unui angajat care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și obține venituri salariale la fiecare dintre acestea, la calculul veniturilor lunare brute se iau în considerare toate veniturile obținute. Cu toate acestea, angajatul beneficiază de deducere personală doar la un singur angajator, unde se declară funcția de bază.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.