Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Recent, potrivit noutăţilor legislative, a fost adoptată Hotărârea nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2017.

Cum poţi deveni asistent personal profesionist?

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Ce acte trebuie depuse?

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:
a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi î ngrijită/îngrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist.

Sarcinile asistentului personal

Asistentul personal trebuie să sprijine şi să încurajeze dezvoltarea autonomiei lor personale şi a independenţei şi să le respecte demnitatea; să asculte şi să încurajeze exprimarea opiniei lor; să asigure integrarea lor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei; să încurajeze participarea la activităţi şi programe de dezvoltare vocaţională, educaţionale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viaţă independentă şi altele vizând integrarea socială; să asigure protecţia împotriva discriminării, abuzurilor şi neglijării; să colaboreze cu alţi specialişti, în interesul persoanei adulte cu handicap; să respecte programul individual de reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii, standardele de calitate, precum şi recomandările din rapoartele de monitorizare şi control.

Menţionăm că activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.