achizitii sectoriale 1
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale  a intrat în vigoare pe 26 mai 2016 și, deși normele metodologice trebuiau să își facă apariția în 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, legiuitorul a urgentat elaborarea și publicarea acestora.

În Monitorul Oficial 422 din 6 iunie 2016 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În câte etape se atribuie un contract de achiziții sectoriale?

Știrile juridice arată că atribuirea contractului de achiziții sectoriale are loc în trei etape: planificare/pregătire (inclusiv consultarea pieței), organizare a procedurii și atribuirea contractului de achiziție sectorial/acordului-cadru și cea postatribuire a contractului, respectiv executarea și monitorizarea implementării acestuia.

În prima etapă se identifică necesitățile, se elaborează rapoartele de necesitate și se încheie documentația de atribuire. În etapa de organizare se trece prin transmiterea documentației de atribuire în SEAP (sistem electronic de achiziții publice) și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică.

Etapa postatribuire contract a fiecărui proces de achiziție sectorială începe la momentul intrării în vigoare a contractului sectorial și se finalizează prin realizarea unei analize la nivel de entitate contractantă a performanței contractorului în care se prezintă concluziile rezultate din procesul de achiziție derulat.

Criterii de stabilire a ofertei câștigătoare

Normele stabilesc modul în care vor fi interpretate criteriile de stabilire a câștigătorului  contractului de achiziție sectorială. Dacă legea se referă la criteriul cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, atunci pentru a stabili care este oferta câștigătoare se va aplica un sistem de factori de evaluare care sunt precizați în documentația de atribuire.

Dacă criteriul de atribuire utilizat este costul cel mai scăzut, acesta se calculează prin însumarea cuantificărilor în unitate monetară, exprimate în valoare netă, a eforturilor entității contractante corespunzătoare elementelor ciclului de viață identificate de entitatea contractantă ca fiind relevante pentru obiectul contractului în fiecare an de utilizare a echipamentului, serviciului sau lucrării achiziționate în plus față de costul de achiziție. Rețineți că moneda utilizată la cuantificarea unităților monetare în valoare netă este cea în care se exprimă prețul contractului.

Garanția de participare

Aceasta reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei care are ca scop protejarea entității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată durata implicării sale în procedura de atribuire. Noutățile legislative prevăd că entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților să constituie această garanție de participare.

Ea se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Ea trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Garanția trebuie să fie irevocabilă.

În fișa de date a achiziției trebuie să apară informații privind constituirea garanției de participare a cărei valoare nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului sectorial sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără a fi luată în calcul valoarea pentru diverse și neprevăzute.

Entitatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul își retrage oferta pe perioada de valabilitate a acesteia, oferta sa fiind câștigătoare nu constituie garanția de bună execuție sau având oferta câștigătoare refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Ofertantului care a câștigat i se va restitui garanția de participare de către entitatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. Ofertanții ale căror oferte nu au fost desemnate ca fiind câștigătoare li se va restitui garanția de participare după semnarea contractului sectorial/acordului-cadru cu ofertantul câștigător, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu câștigătorul.

 Garanția de bună execuție

  Aceasta se constituie de către contractant în scopul asigurării entității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului sectorial.  Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial.

Rețineți că garanția de bună execuție nu va fi solicitată în cazul unui contract de furnizare sau de servicii și în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Entitatea contractantă stabilește valoarea garanției de bună execuție prin raportare la complexitatea contractului ce urmează să fie executat. Valoarea nu poate depăși 10% din prețul contractului fără TVA și fără a lua în calcul diverse și neprevăzute. Dacă pe parcursul executării contractului sectorial se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție conform noii valori a contractului respectiv.

Dacă valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 lei entitatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

În cazul contractului de furnizare, entitatea contractantă are obligația de a restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la întocmirea procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului sectorial și/sau de plata facturii finale, dacă nu s-au ridicat până atunci pretenții asupra ei. La contractul de servicii, entitatea contractantă are obligația de a restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la îndeplinirea de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul sectorial , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

În cazul contractelor de lucrări, entitatea contractantă are obligația de a restitui 70% din valoarea garanției de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim și restul de 30% din valoarea garanției la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.