fonduri ue

Există o serie de programe finanțate din fonduri europene alocate statelor membre UE în perioada 2014-2020. În cadrul acestora, România are un grad de absorbție de 0,18%. Să sperăm că în cei 4 ani rămași până în 2020, românii care au idei, dar nu au suficienți bani, vor învăța ce au de făcut pentru a absorbi fonduri europene și a-și transpune visele în realitate.

În acest scop legiuitorul a elaborat Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene care a fost publicat în Monitorul Oficial 618 din 12 august 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Cui i se aplică prezenta procedură?

Știrile juridice precizează că se aplică solicitanților privați care achiziționează produse, servicii sau lucrări în vederea depunerii cererii de finanțare/aplicației din fonduri europene, achiziții aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în cadrul proiectul, cu condiția ca acesta să semneze contractul de finanțare/acordul și beneficiarilor privați care achiziționează produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanțate din fondurile europene.

Ce condiții trebuie să fie întrunite pentru a se aplica prezenta procedură?

Potrivit legislației achizițiilor publice, dacă este un contract de lucrări trebuie să fie finanțat/subvenționat direct în proporție de mai mult de 50% din valoarea acestuia de o autoritate contractantă și valoarea sa estimată fără TVA să fie egală sau mai mare de 23.227.215 lei. În plus, contractul trebuie să includă lucrări de geniu civil, de construcție pentru spitale, facilități destinate activităților sportive, recreative, de agrement, clădiri ale instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar și clădiri de uz administrativ. Dacă una dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, beneficiarul va aplica prezenta procedură.

Potrivit legislației achizițiilor publice, dacă este un contract de servicii acesta trebuie să fie finanțat/subvenționat direct în proporție de mai mult de 50% din valoare acestuia de o autoritate contractantă și valoarea sa estimată fără TVA să fie egală sau mai mare de 600.219 lei. El trebuie să fie în legătură cu un contract de lucrări menționat anterior. La fel, dacă cel puțin una dintre condiții nu este îndeplinită, se aplică prezenta procedură.

Rețineți că sunt interzise divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică și utilizarea unor metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate cu scopul de a se încadra în pragurile prevăzute de lege sau pentru a evita aplicarea prezentei proceduri. Dacă beneficiarii privați se asociază cu o autoritate publică, vor aplica legea achizițiilor publice.

Achiziția directă

Beneficiarul privat va achiziționa direct, produse, servicii dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei sau lucrări dacă valoarea, fără TVA, este sub 441.730 lei. Aceasta are loc pe bază de documente justificative (bon fiscal, factură, ordin de plată, extras de cont etc.)

 Noutățile legislative prevăd că pentru achiziția directă nu este obligatorie semnarea unui contract și aceasta nu trebuie să respecte o procedură și reguli de publicitate (nu trebuie publicat vreun anunț).

Anterior achiziției directe, beneficiarul va întocmi o notă privind determinarea valorii estimate (informații legate de cercetarea ofertelor de piață, oferte de preț solicitate, cataloage de produse) Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realității cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile.

Dosarul de achiziție cuprindă  trebuie să cuprindă: nota privind determinarea valorii estimate, documentele justificative ale achiziției, și cele care dovedesc achiziția/furnizare produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor (ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale recepție etc.) Dosarul este verificat de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene.

Procedura competitivă

Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este egală sau ai mare de 132.519 lei pentru produse și servicii și de 441.730 lei pentru lucrări, în cazul contractelor de furnizare beneficiarii privați aplică procedura competitivă fără să existe limită valorică superioară de la care să se aplice prevederile legii. În cazul contractelor de servicii și lucrări vor aplica procedura competitivă dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru a aplica prevederile legii achizițiilor publice.

Solicitanții privați au obligația de a publica un anunț într-un ziar național sau regional format tipărit sau on-line sau pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate în aceeași zi cu transmiterea invitației de participare către cel puțin doi potențiali ofertanți.

Beneficiarii privați trebuie să publice un anunț însoțit de specificațiile tehnice pe www:// fonduri-ue.ro. Scopul anunțului este acela de a aduce la cunoștința publicului informațiile privind procedura competitivă, astfel încât operatorii economici să poată participa la competiție. Nepublicare anunțului atrage o corecție de 25% din valoarea contractului de achiziție.

În anunț/invitație se acordă pentru contractele de furnizare minimum 6 zile calendaristice de la publicarea anunțului/transmiterea invitației pentru elaborarea și transmiterea ofertei și pentru cele de lucrări și servicii se acordă minimum 10 zile calendaristice.

Știrile juridice arată că solicitantul/beneficiarul privat compară ofertele primite și o alege pe cea care îndeplinește cerințele tehnice și este avantajoasă raportat la calitate și la prețul competitiv. Dacă nu se depune nicio ofertă, procedura competitivă se poate relua. Dacă se depun mai multe oferte care nu respectă prevederile legale, procedura se va anula și poate fi reluată ulterior. Dacă primește doar o ofertă, ea va fi analizată și contractul de achiziție va fi atribuit dacă se respectă specificațiile tehnice elaborate. Rețineți că în analiza ofertelor nu se pot adăuga cerințe și nu se poate renunța la specificațiile enunțate în anunț.

La finalul procedurii, în 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție, solicitantul privat va comunica tuturor ofertanților, în scris, rezultatul procedurii competitive. Neîndeplinirea acestei obligații atrage o corecție de % din valoarea contractului de achiziție.

Legea permite operatorului economic nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, să se adreseze instanței de judecată.

Contractul de achiziție

Acesta va fi semnat cu operatorul economic desemnat și va menționa condiții privind prestarea serviciilor, execuția lucrărilor, livrare, montaj, recepție, standarde de calitate, service. Prin contract nu se pot modifica specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza atribuirii contractului. Posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie precizată în anunț și în contractul încheiat.

Beneficiarul privat  nu poate efectua modificări succesive ale contractului care să aibă ca efect neaplicarea procedurii (mai multe achiziții directe cu același obiect care însumate duc la obligativitatea aplicării unei proceduri competitive), favorizarea ofertantului câștigător (acordarea unui avans neprevăzut în documentele de achiziție), neaplicarea prevederilor din domeniul achizițiilor publice.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.