Categories
Articole Economie

O schemă de ajutor este destinată sprijinirii dezvoltării tehnologice

Ordinul nr. 1458/2022 prevede aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării tehnologice şi îmbunătăţirea comercializării proiectelor selectate prin Programul de valorizare a cercetării, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020.

Obiectivul principal al prezentei scheme îl reprezintă sprijinirea implementării unor proiecte – pilot şi a unor activităţi specifice cu caracter de cercetare – dezvoltare şi abordare multisectorială, implementate în vederea facilitării transferului tehnologic şi introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării în domeniile de specializare inteligentă.

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt, după caz:
a) instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin entităţile de inovare şi transfer tehnologic din cadrul acestora, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi parteneriatele între acestea;
b) liderul şi fiecare membru al parteneriatului, în cazul parteneriatului între instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin entităţile de inovare şi transfer tehnologic din cadrul acestora şi alte entităţi private sau componente ale quadruple helix, respectiv: autorităţi/instituţii publice, mediul de afaceri, mediul academic şi de cercetare, organizaţii nonguvernamentale; în aceste situaţii, în cadrul Acordului de parteneriat, respectiv în cadrul cererii de finanţare (secţiunea Buget – activităţi şi cheltuieli) se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărui partener în parte şi se va menţiona modul în care se va realiza repartizarea între entităţile parteneriatului a ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă.

Conform noutăţilor, solicitantul sau partenerii trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt: cheltuieli cu dotări; cheltuieli cu active necorporale; cheltuieli generale de administraţie; cheltuieli pentru consultanţă; cheltuieli salariale; cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate; cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiţii în cadrul prezentei scheme poate fi 100% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiţie finanţat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.