Categories
Economie Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Procedura de instituire a supravegherii pentru respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

Avem o procedura de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Ordinul nr. 822/2022 prevede că în cadrul Ministerului Economiei se constituie Comisia de stabilire a impactului economic semnificativ în vederea instituirii de către autoritatea competentă a măsurii supravegherii pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate în scopul asigurării respectării de către persoana juridică desemnată a sancţiunilor internaţionale.

Pentru instituirea şi menţinerea măsurii de supraveghere, persoana juridică trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii cumulative:
a) declară pe propria răspundere că îşi menţine activitatea a cărei întrerupere ar fi de natură a determina un impact economic semnificativ;
b) a depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, dacă au obligaţia să întocmească asemenea situaţii, cu excepţia societăţilor nou – înfiinţate.

Supraveghetorul va întocmi şi comunica către instituţiile financiare sau altor instituţii interesate, după caz, lista cu clienţii şi furnizorii cu care persoana juridică se află în perioada de supraveghere în relaţii de afaceri în scopul procesării plăţilor şi încasărilor, precum şi orice modificări ulterioare în componenţa acestei liste care va cuprinde datele convenite cu instituţiile financiare aflate în relaţie contractuală cu beneficiarul.