Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Noutăţi privind decontarea serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare

Hotărârea nr. 80/2022 prevede completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Conform noutaţilor Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează serviciile medicale acordate în centrele de evaluare organizate la nivelul unităţilor sanitare cu paturi în vederea evaluării şi tratării pacienţilor confirmaţi cu COVID – 19.

Contractarea şi decontarea activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de evaluare se realizează în baza actelor adiţionale ce se încheie între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi care au organizate centre de evaluare.

De menţionat că serviciile medicale acordate în centrele de evaluare se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii aferente tipului de serviciu medical – caz, prevăzute în norme.