Categories
Legislaţie utilă

Ordonanţa de Urgenţa nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022

Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021 – 2024 referitoare la adoptarea, în anul 2022, a măsurii privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiari de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,
    luând în considerare că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca măsura propusă să fie aprobată prin act normativ,
    ţinând cont că ajutorul financiar reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul de stat, adoptarea acestei măsuri pentru anul 2022 fiind necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2022,
    ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre beneficiarii sistemului public de pensii, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România,


    ţinând seama de faptul că politica bugetară trebuie să respecte anumite constrângeri în ceea ce priveşte deficitul bugetar şi să fie în deplin acord cu noile modificări legislative,
    luând în considerare că măsura de protecţie socială propusă are consecinţe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii din România, fiind menită să vină în sprijinul populaţiei, prin acordarea unui ajutor pensionarilor sistemului public de pensii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,
    având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent, se impune luarea unor măsuri de natură a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile.
    Luând în considerare că măsurile dispuse în prezenta ordonanţă de urgenţă au menirea de a evita excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, respectiv beneficiarii unor drepturi prevăzute de legi cu caracter special care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, şi de asigurare a unui venit minim de subzistenţă, raportat la situaţia economică şi socială din România,
    ţinând seama de faptul că măsurile dispuse se adresează unei categorii speciale de persoane, constituită din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială şi sărăcia,
    având în vedere că măsurile luate în ceea ce priveşte creşterea veniturilor populaţiei au impact asupra acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, existând riscul ca toţi cei peste 1 milion de pensionari care în prezent beneficiază de acest drept să fie excluşi din categoria consumatorilor vulnerabili, şi, în situaţia ajutorului pentru combustibili, să returneze sumele primite, efectul majorărilor acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, precum şi al sprijinului propus a se acorda prin prezenta ordonanţă de urgenţă s-ar diminua considerabil, persoanele aflate în această situaţie menţinându-se în riscul de excluziune socială, ca urmare a creşterii preţului atât la utilităţi, cât şi la produsele alimentare şi nonalimentare,
    ţinând cont de faptul că din analiza solicitărilor transmise la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru acordarea stimulentului de risc prevăzut de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că acestea nu sunt complete şi nu respectă întru totul cerinţele prevăzute de lege, pentru remedierea deficienţelor şi asigurarea plăţii stimulentului de risc fiind necesară prelungirea termenului de aplicare şi în anul 2022 pentru a asigura acordarea acestui drept pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă din centrele rezidenţiale destinate categoriilor vulnerabile,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. – (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 lei pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei.
(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021;
c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001 – 1.600 lei inclusiv.
(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale.

(3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se calculează ca diferenţă între valoarea de 2.200 lei şi veniturile de la alin. (2) cumulate.

Art. 3. – Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) se plătesc, din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz.

Art. 4. – Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) se acordă pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special din evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, ale căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în plată în luna ianuarie 2022.

Art. 5. – Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special din evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul în România sau care fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022.

Art. 6. – Casele de pensii sectoriale vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice toate informaţiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de o zi de la data solicitării.

Art. 7. – Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Art. 8. – (1) Pentru perioada rămasă din sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, majorările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate nu se iau în considerare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi suplimentului pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
(2) Pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1) ale căror drepturi de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 au fost stabilite până la 31 decembrie 2021, acestea se menţin în plată la acelaşi nivel până la 31 martie 2022.

Art. 9. – La articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (5) şi (8).”

PRIM – MINISTRU
NICOLAE – IONEL CIUCĂ