Categories
Achiziţii publice Ştiri

Noţiunea de operator economic din domeniul achiziţiilor publice a fost redefinită

Au fost aduse modificări şi completări unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice prin OUG nr. 25/2021.

A fost redefinită noţiunea de operator economic din cadrul Legii nr. 98/2016. Prin operator economic se înţelege orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii.

Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.

Autoritatea contractantă poate exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia prevăzută mai sus.