Categories
Internaţional Ştiri

Comisia a publicat un nou plan de acţiune privind proprietatea intelectuală!

Comisia a publicat un nou plan de acţiune privind proprietatea intelectuală, pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), să profite la maximum de invenţiile şi de creaţiile lor şi pentru a asigura faptul că acestea pot aduce beneficii economiei şi societăţii noastre.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Tablete pentru elevi. Legea de aprobare a fost adoptată!

A fost aprobată achiziţionarea de către beneficiarii, în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on – line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Crescătorii de animale beneficiază de ajutor de la stat!

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 30 iunie 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene a organizat prima dezbatere publică pe tema investiţiilor în reformarea sistemului de sănătate

Ministerul Fondurilor Europene a organizat prima dezbatere publică pe tema investiţiilor în reformarea sistemului de sănătate, din a doua rundă de consultări desfăşurate în cel mai amplu proces de dialog transparent de până acum.

Categories
Economie Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat a fost aprobat prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, în luna noiembrie 2020 se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 500.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 3026/2020.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Proiect privind Programul național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

Categories
Economie Ştiri

La nivel naţional se desfăşoară un program de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate

A fost aprobat Ghidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Sintagma “ori altor asemenea interese ale ţării”, declarată neconstituţională!

Prin securitatea naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie.

Conform art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 constituie ameninţăre la adresa securităţii naţionale a României subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social – economice sau apărării naţionale.

Textul de lege de mai sus a fost contestat pe motive de neconstituţionale, fiind sesizată în acest sens Curtea Constituţională.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a reţinut că sintagma “altor asemenea interese ale ţării” este lipsită de claritate, precizie şi previzibilitate, încălcând prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Se susţine că sintagma “altor asemenea interese ale ţării” permite ingerinţe nejustificate în viaţa intimă, familială şi privată şi determină încălcarea dreptului la secretul corespondenţei, întrucât în cuprinsul actului normativ nu este definit interesul statului. Prin această sintagmă se dă posibilitatea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale să efectueze activităţi specifice de culegere de informaţii, în mod arbitrar, cu depăşirea cadrului legal, dând naştere la ingerinţe în viaţa privată a cetăţenilor şi la restrângeri nejustificate ale drepturilor acestora garantate de Constituţie.

Faptul că actul normativ nu defineşte conceptul de “interes al statului” determină imposibilitatea subiecţilor să înţeleagă care sunt acele interese ale statului care pot fi lezate de anumite acţiuni şi pentru care este posibil ca organele abilitate să întreprindă măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viaţa privată a persoanelor.

Decizia Curţii Constituţionale a României

CCR a reţinut că scopul în care sunt utilizate activităţile întreprinse în domeniul securităţii naţionale este diferit de cel al activităţilor procesual penale. Primele se axează pe cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe cu scopul realizării securităţii naţionale, iar celelalte au ca scop tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Astfel, într-o interpretare sistematică şi teleologică, rezultă că Legea nr. 51/1991 şi Codul de procedură penală au finalităţi diferite, care se reflectă şi în scopul pentru care este dispusă autorizarea unor activităţi specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omului/măsura supravegherii tehnice.

Cu alte cuvinte, existenţa unei situaţii care constituie ameninţare la adresa securităţii naţionale nu presupune în mod automat şi necesar pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, mijloacele de preîntâmpinare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale neputându-se rezuma la combaterea infracţiunilor.

Prin Decizia nr. 802/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 218/2019, excepţia de neconstituţionalitate a fost admisă şi s-a constatat că sintagma “ori altor asemenea interese ale ţării”, cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, este neconstituţională.

Categories
Economie Ştiri

Noi împrumuturi vor fi contractate de pe pieţele externe de capital

În Monitorul Oficial nr. 1131/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3020/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 9 ani şi 20 de ani, în cadrul Programului – cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.