Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Centrele de excelenţă, o şansă în plus pentru elevi!

Centrul judeţean de excelenţă este unitate conexă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul şcolar, cu siglă şi sigiliu proprii.

În Monitorul Oficial nr. 863/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

Finanţarea centrelor de excelenţă

Finanţarea centrului de excelenţă se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Însă centrul de excelenţă poate fi finanţat şi din sponsorizări şi donaţii.

Finanţarea centrului de excelenţă se asigură şi din finanţarea complementară din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ.

Desfăşurarea activităţii

În funcţie de resursele existente, centrul de excelenţă poate avea sediul într-un imobil cu destinaţie specială în acest sens sau într-un imobil în care îşi desfăşoară activitatea o instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Rolul centrului de excelenţă

Activitatea privind pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din fiecare centru de excelenţă este coordonată de inspectoratul şcolar.

Selecţia copiilor

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Pregătirea copiilor

Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline.

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi on – line.