Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

În Monitorul Oficial nr. 679/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, şi se evaluează prin note de la 10 la 1.

Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale.

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau din unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, candidaţii susţin şi o probă orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative “Admis/Respins”.

La proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea nu se admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probei orale rămânând definitiv.

Pentru angajare pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

La înscrierea la concurs, actele de studii pot fi certificate pentru conformitate cu originalul la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original şi a unei copii a acestuia.

Înscrierea candidaţilor la concurs şi înregistrarea contestaţiilor la proba scrisă se pot realiza şi electronic în sistem online, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ particular, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afişare pe site. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalităţile de înscriere şi de preluare şi înregistrare a contestaţiilor, în situaţia în care aceste activităţi se organizează şi se desfăşoară în sistem online.