Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 4635/2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

Având în vedere art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    conform dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19,
    în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă în anul 2020 în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia.
(2) În anul 2020, salariaţilor din unităţile/instituţiile prevăzute la alin. (1) li se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.
(3) Beneficiază de vouchere de vacanţă personalul încadrat în unităţile/instituţiile prevăzute la alin. (1), care a desfăşurat activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

Art. 2. – (1) În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate/instituţie o declaraţie, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază.
(2) În cazul salariaţilor din cadrul unităţilor/instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea făcută, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
(4) Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei, în condiţiile alin. (1) – (3).

Art. 3. – Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – (1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe suport electronic pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
(2) În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(3) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
(4) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării suportului electronic şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe acesta.
(5) La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unităţii emitente. În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.

Art. 5. – Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

Art. 6. – (1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a demara procedura de achiziţie a voucherelor de vacanţă din momentul în care creditele bugetare cu această destinaţie sunt cuprinse în bugetul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1).
(3) În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziţie a voucherelor de vacanţă, se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere şi transport ale suporturilor electronice, fără a fi luată în calcul şi valoarea nominală a voucherelor de vacanţă.
(4) Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanţă se cuprind la titlul “Cheltuieli de personal”, articolul “Cheltuieli salariale în natură”, cod 10.02.06.
(6) Sumele reprezentând voucherele de vacanţă sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.
(7) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. Valoarea restituită de către unităţile emitente va fi virată la bugetul de stat la titlul 85 – “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.
(8) În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

Art. 7. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie

Act LexBrowser

Bucureşti, 26 iunie 2020.
Nr. 4.635. Monitorul Oficial nr. 566