Categories
Legislaţie utilă

ORDIN pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.280 din 29.05.2020 al Direcţiei generale siguranţa alimentelor,
    în temeiul prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 şi al prevederilor art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,


    în conformitate cu prevederile art. 2 şi 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 6 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare/completare/relaxare a măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID – 19 dispuse pe durata stării de alertă,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii, ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXĂ

NORMĂ
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

  • CAPITOLUL I Dispoziţii generale
  • CAPITOLUL II Măsuri specifice sanitare şi cerinţe pentru siguranţa alimentelor în vederea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber
  • CAPITOLUL III Dispoziţii finale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele/spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, servire şi consum al produselor alimentare.
Art. 2. – În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. – Începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele sau spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică.

CAPITOLUL II
Măsuri specifice sanitare şi cerinţe pentru siguranţa alimentelor în vederea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber

  • SECŢIUNEA 1 Cerinţe speciale privind circuitul funcţional de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică
  • SECŢIUNEA a 2 – a Măsuri de protecţie a clienţilor
  • SECŢIUNEA a 3 – a Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate

SECŢIUNEA 1
Cerinţe speciale privind circuitul funcţional de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

Art. 4. – (1) Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice, înainte de reluarea activităţilor de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, au următoarele obligaţii:

a) verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor către consumatorul final;
b) revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe principiile HACCP şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;
c) asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate;
d) verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea celor pentru care nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, cu data durabilităţii minimale/data – limită de consum depăşită sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariţia unor cazuri de toxiinfecţii alimentare;
e) igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor, curăţarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităţilor de alimentaţie publică şi a celor utilizate de clienţi;
f) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică necesare pentru obţinerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii virusului SARS – CoV – 2;
g) triajul observaţional al angajaţilor la intrarea în unitatea de alimentaţie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă şi nepermiterea accesului la locul de muncă a personalului care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
h) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de aptitudini pentru personalul lucrător şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu deţin aceste documente;
i) revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila infecţie cu virusul SARS – CoV – 2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor;
j) întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS – CoV – 2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcţional de la depozitarea alimentelor şi până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum şi desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;
k) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în unitatea de alimentaţie publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum şi trimiterea la domiciliu a personalului la care în timpul programului de lucru apar simptome respiratorii specifice;
l) existenţa unui registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor, astfel încât, în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS – CoV – 2 în rândul clienţilor unităţii de alimentaţie, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică;
m) asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de preparare a alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecţie a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajaţi în acelaşi timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producţie nu permite distanţarea fizică, dotarea angajaţilor cu echipamente de protecţie precum măşti, viziere, combinezoane şi realizarea de proceduri repetate de igienizare şi dezinfecţie;
n) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii de preparare, servire şi consum, operatorii economici sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) – k). Aceste documente vor fi puse la dispoziţia organelor de control, ori de câte ori se solicită.
(3) După reluarea activităţii de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), operatorii economici trebuie să realizeze:

a) respectarea planurilor şi procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii virusului SARS – CoV – 2, atât între lucrătorii unităţii, cât şi în relaţia cu clienţii;
b) creşterea frecvenţei operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor, sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare din cadrul unităţilor de alimentaţie publică utilizate de personalul lucrător şi de către clienţi;
c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în unitatea de alimentaţie publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
d) instruirea şi informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 şi în special la necesitatea menţinerii permanente a regulilor adecvate de igienă şi de protecţie sanitară, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă prezintă simptome respiratorii specifice bolii (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
e) limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcţional de producţie şi servire;
f) informarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID – 19 la personalul lucrător, situaţie în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
g) în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti rezultă că un client al unităţii de alimentaţie a fost depistat pozitiv la COVID – 19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unităţi de alimentaţie publică;
h) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spaţiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID – 19, conform normelor în vigoare.

SECŢIUNEA a 2 – a
Măsuri de protecţie a clienţilor

Art. 5. – Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii privind protecţia clienţilor în spaţiile în care aceştia au acces:

a) la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) se va face un triaj observaţional al clienţilor (accesul clienţilor cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă;
b) se vor asigura că la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) şi la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
c) se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă), astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: înspre şi dinspre toaletă);
d) se va interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă;
e) se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul terasei;
f) în unităţile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecţie din plexiglas;
g) va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;
h) se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi; se stabileşte un număr de maximum 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu condiţia respectării unei distanţe de 1,5 m între persoane, excepţie de la această regulă fac membrii aceleiaşi familii, care au acelaşi domiciliu;
i) se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor meselor alăturate;
j) în funcţie de amplasarea meselor cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terase);
k) ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului;
l) se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască şi mănuşi; mănuşile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;
m) informează clienţii asupra regulilor de igienă, dezinfectare şi distanţare fizică, precum şi a necesităţii limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;
n) asigură curăţarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor/suprafeţelor unde au acces clienţii, precum şi a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
o) se asigură o protecţie suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate în spaţiile de servire şi consum, limitând accesul clienţilor la produse şi preparate, acestea fiind servite de personal care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete; a
p) se asigură că se efectuează dezinfecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide;
q) utilizarea de semnalizări verticale pentru a direcţiona clienţii terasei pe benzi, dacă este posibil, pentru a facilita circulaţia pe terasă, menţinând în acelaşi timp distanţa de 2 m.

SECŢIUNEA a 3 – a
Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate

Art. 6. – (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătăţii vor adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate şi aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competenţă al fiecărei părţi, stabilit prin legislaţie specifică în vigoare.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g), h) şi i), alin. (2), alin (3) lit. a) şi b) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9,10, lit. b) pct. 4, 5, 6,10,11 şi 12, art. 4 lit. c) pct. 1 şi 2, art. 4 lit. d), art. 7 lit. a) pct. 3, art. 7 lit. b) pct. 3 şi ale art. 7 lit. c) pct. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 5 lit. h) şi n) constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătăţii se informează reciproc cu privire la orice informaţie deţinută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 7. – (1) Operatorii economici trebuie să urmărească şi să aplice în funcţie de specificul unităţii aflate sub control ghidurile şi recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în legătură cu prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS – CoV – 2.
(2) În situaţia în care într-o localitate evoluează focare extinse cu virusul SARS – CoV – 2, se suspendă activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele/spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu decizia Centrului de coordonare şi conducere a intervenţiei judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte cerinţe privind siguranţa alimentelor sau de protecţie a sănătăţii publice prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 966 din 29 mai 2020
MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Nr. 1.809 din 29 mai 2020
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Nr. 105 din 29 mai 2020