Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Având în vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităţilor, desfăşurarea de activităţi din planurile de învăţământ, în format online. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării” şi în ceea ce priveşte învăţământul universitar se statuează la art. 79 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare – învăţare – evaluare, în format online”,
    luând în considerare Hotărârea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico – ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căreia se recomandă “utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ”,
    luând în considerare situaţia extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS – CoV – 2,

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Au fost alocate sume pentru finanţarea cheltuielilor personalului din serviciile sociale

Prin Hotărârea nr. 329/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat o nouă rundă de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor studenteşti

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat o nouă rundă de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor studenteşti, universităţilor şi potenţiali aplicanţi în cadrul apelului „Innotech Student”.

Apelul, care va fi lansat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, se va adresa studenţilor care doresc să iniţieze o afacere în domeniile de specializare inteligentă. În acest sens se oferă studenţilor un mecanism financiar suport pentru corelarea know-how-ului cu nevoile din piaţa muncii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru anul 2020-2021

În Monitorul Oficial nr. 345/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2020 – 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aduse unele modificări organizării Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a fost modificată de OUG nr. 57/2020.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim – ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are independenţă în ceea ce priveşte prognoza şi evaluarea macroeconomică şi sectorială, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice pe care se fundamentează politicile economice ale Guvernului României. În toate activităţile sale şi potrivit funcţiilor şi competenţelor care îi sunt conferite potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză respectă principiile obiectivităţii, confidenţialităţii şi deontologiei profesionale, transparenţei şi responsabilităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF recomandă ca interacţiunea contribuabililor cu instituţia să se realizeze, în continuare, prin mijloace de comunicare la distanţă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală recomandă ca interacţiunea contribuabililor cu instituţia să se realizeze, în continuare, prin mijloace de comunicare la distanţă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Noi Ghiduri privind protecţia datelor au fost adoptate la nivel european

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecţia Datelor, desfăşurată online pe 21 aprilie 2020 s-au adoptat, în principal, următoarele documente:

Categories
Drept penal Ştiri

Cum interpretăm sintagma:”dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării”?

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-a fost solicitat să pronunţe o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 105 alin. 1 din Codul penal, sintagma: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării» vizează strict situaţia faptelor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite după acordarea liberării condiţionate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează şi situaţia faptelor săvârşite şi descoperite anterior liberării condiţionate”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştiaţi că pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare?

Pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.

Categories
Medici/personal medical Salarizare Ştiri

Farmaciștii și biologii vor beneficia de majorări salariale!

Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost recent modificată de Legea nr. 51/2020.

Se prevede că prin excepţie de la prevederile Legii salarizarii, personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician şi psiholog, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.