Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Hotărârea nr. 21/2020- completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

  • ANEXĂ


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 63 se introduc patru noi puncte, punctele 64 – 67, cu următorul cuprins:

64. încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
65. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
66. asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
67. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.”

2. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 5 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi.”

3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8 – (1) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat îndeplinesc în principal următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea structurilor din cadrul ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
b) avizează documentele elaborate sau avizate de structurile din cadrul ministerului, pe care le coordonează;
c) coordonează activitatea instituţiilor aflate în subordinea ministerului, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.”

4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

6. La articolul 13, alineatul (31) se abrogă.

7. Articolul 131 se abrogă.

8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, o dată pe an, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.”

9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. – Încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

PRIM – MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Viceprim – ministru,
Raluca Turcan
Ministrul sănătăţii,
Victor Sebastian Costache
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Ioan Burduja,
secretar de stat