Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Personalul silvic va fi dotat cu armament de serviciu! Legea a fost modificată!

Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestionarea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative Statutul personalului silvic a suferit modificări.

În Monitorul Oficial nr. 1004/2019 a fost publicată Legea nr. 234/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.

Legea prevede că personalul silvic este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învăţământ şi care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul silviculturii.

Pentru a fi încadrat în muncă şi a dobândi calitatea de personal silvic, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie cetăţean român; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă de 18 ani; să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; să aibă studiile şi pregătirea adecvate pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie în domeniul silvic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

A fost introdusă şi una dintre solicitările susţinute de silvicultori dat fiind ultimele evenimente în care colegi de breaslă şi-au pierdut viaţa, şi anume uzul de armă.

Astfel, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor.

Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţa.

O altă noutate este acordarea de gratificaţii. Personalul silvic care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.

Personalul silvic pensionat în codiţiile de mai sus va beneficia, pe lângă pensia de invaliditate, şi de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

Iar personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.