Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Avem noi reguli pentru eliberarea avizului privind exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar pe teritoriul României

Conform noutăţilor legislative au fost reglementate noi reguli pentru eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora.

În Monitorul Oficial nr. 953/2019 a fost publicată Decizia nr. 25/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora.

Prin activitate de medicină dentară cu caracter ocazional se înţelege activitatea de specialitate desfăşurată cu o anumită ocazie, precizată expres în cererea de solicitare a avizului (de exemplu, fără a se limita la: activităţi cu caracter umanitar şi de voluntariat, cursuri cu demonstraţie practică şi/sau manopere de prevenţie, diagnostic şi tratament ce se doresc a fi împărtăşite medicilor stomatologi români etc.).

În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii stomatologi trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii de medicină dentară pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea conform normelor comunitare a cardului profesional european de medic stomatolog sau, după caz, numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic stomatolog.

Constituie o dovadă suficientă a cunoştinţelor lingvistice:
a) copia titlului obţinut în limba română, certificat pentru conformitate cu originalul de către solicitant;
b) copia titlului care atestă cunoaşterea limbii române (spre exemplu: diploma de licenţă, calificarea eliberată de o cameră de comerţ, calificarea eliberată de un organism recunoscut de formare lingvistică etc.);
c) dovada unei experienţe profesionale anterioare în România.

Potrivit ştirilor juridice, avizul se emite în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România va posta pe pagina de internet oficială a corpului profesional lista cu medicii stomatologi cărora li s-au eliberat avize de practică temporară sau ocazională, după caz, pe teritoriul României.