Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 30 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte.
2. Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
6. Proiect de Lege Resurselor Hidrominerale.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
2. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.
3. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune şi obiective – 2019-2029.
2. Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
3. Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.