Categories
Articole Economie Învăţământ şi educaţie

Se acordă ajutor nerambursabil pentru amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv

În cadrul Programului guvernamental “gROwth – Investim în copii, investim în viitor” se acordă finanţare pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învăţământului preşcolar de specialitate.

În acest sens în Monitorul Oficial nr. 314/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental “gROwth – Investim în copii, investim în viitor”.

Conform Hotărârii, se consideră că reprezintă un serviciu de interes economic general activităţile didactice şi sportive complexe, integrat structural şi funcţional, destinat asigurării unei creşteri sănătoase a preşcolarului, în scopul unei dezvoltări a personalităţii acestuia, care să contribuie la crearea abilităţilor de comunicare, precum şi la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţilor sportive, în mod unitar în cadrul aceluiaşi proces didactic, unitate dificil de realizat în condiţiile inexistenţei în România a unor astfel de grădiniţe.

Schema de ajutor de minimis urmăreşte încurajarea înfiinţării de grădiniţe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor şi al asigurării accesului la acestea prin stabilirea unor tarife suportabile.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sau cluburile sportive, care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) nu sunt întreprinderi în dificultate;
b) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
c) fac dovada deţinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, şi are toate facilităţile necesare conform prevederilor prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi construcţii noi sau existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în clădirea respectivă să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în ultimii 5 ani;
c) obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme;
d) existenţa unui număr de minimum 10 angajaţi aferenţi proiectului pe perioada de funcţionare a grădiniţei, atât personal de specialitate, cât şi personal de deservire.

Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menţinută cel puţin 10 ani de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obţinută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
b) cheltuieli pentru construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor şi a clădirilor anexă;
c) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
d) cheltuieli privind dotarea grădiniţelor cu active corporale şi necorporale de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.

Ajutorul de minimis se acordă sub forma unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro pentru o întreprindere şi acoperă cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv. Cu menţiunea că nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.