Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice

Regulamentul de organizare și funcționare a CSM

Prin Hotărârea nr. 1073/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1044/2018, s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii este un organ constituțional, garant al independenței justiției, care face parte din autoritatea judecătorească și se supune în activitatea sa numai legii. Consiliul  apără judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenței sau imparțialității acestora în înfăptuirea justiției ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea.

Regulamentul de organizare și funcționare a CSM face parte integrantă din hotărâre, sintetizând dispoziții referitoare la structura și conducerea Consiliului, funcționarea și atribuțiile acestuia, statutul membrilor și aparatul propriu.

Structura Consiliului

Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Din Consiliu fac parte 9 judecători și 5 procurori, 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, cu înaltă reputație profesională și morală și 3 membri de drept: președintele ÎCCJ, procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ și ministrul justiției.

Conducerea Consiliului

Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Președintele și vicepreședintele sunt aleși dintre judecătorii și procurorii membri pentru un mandat de un an; mandatul președintelui nu poate fi reînnoit.

Funcţionarea şi atribuţiile Consiliului

Consiliul funcţionează ca organ cu activitate permanentă. Membrii Consiliului desfăşoară activitate permanentă şi nenormată şi nu exercită activitatea de judecător sau procuror, cu excepţia membrilor de drept.

Plenul şi secţiile Consiliului emit hotărâri, iar preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare, în funcție de atribuțiile lor specifice.

Printre atribuțiile plenului se regăsesc următoarele: apărarea independenței autorității judecătorești, numirea și revocarea inspectorului-șef al Inspecției Judiciare, desfășurarea tuturor procedurilor legate de organizarea examenului de admitere în magistratură, aprobarea programului de formare profesională continuă a magistraților, atribuții în materia investigării infracțiunilor din justiție, elaborarea proiectului de buget, aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și altele asemenea.

Lucrările Plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri şi sunt prezidate de preşedinte. Preşedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului la care participă. Hotărârile Plenului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi care nu s-au abţinut, prin vot direct și secret și se motivează. Abţinerea unora dintre membri semnifică neparticiparea acestora la vot, neputând fi echivalată cu un vot pozitiv sau negativ.

Pentru exercitarea atribuţiilor Plenului, în cadrul Consiliului se organizează comisii de lucru. Comisiile au rol de structuri pregătitoare de specialitate pentru Plen. Numărul, denumirea, componenţa nominală, domeniul de activitate şi atribuţiile comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.

Comisiile de lucru au, în principal, următoarele atribuţii: analizează şi propun spre soluţionare punctele înscrise pe ordinea de zi a Plenului, înaintează proiecte de hotărâri ce se supun includerii pe ordinea de zi şi aprobării în Plen și analizează solicitările venite din partea membrilor Consiliului, a asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, a organizaţiilor societăţii civile, a altor autorităţi şi instituţii publice în domeniul de activitate al Consiliului şi stabilesc priorităţi de activitate tematică.

Statutul membrilor Consiliului

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă şi nenormată şi au calitatea de demnitar. Activitatea nenormată a membrilor presupune îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulament, prin pregătirea şi participarea la toate activităţile desfăşurate de Consiliu, fără a fi condiţionată de un program de lucru fix.

Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului, nerespectarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces.

Suspendarea de drept a calității de membru interrvine în situaţia în care a avut loc suspendarea din funcţia de judecător sau procuror pentru motivele prevăzute de Legea 303/2004.

Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricând în timpul mandatului, dacă persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru ales al CSM, dacă secția corespunzătoare a CSM a constatat că persoana în cauză nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod necorespunzător, în mod grav, repetat și nejustificat, atribuțiile prevăzute de lege ori dacă i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, iar măsura a rămas definitivă.

Aparatul propriu al Consiliului

Consiliul dispune de un aparat propriu. Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general.

Secretarul general este numit de Plen, de regulă, dintre judecătorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratură și este ajutat de un secretar general. Secretarul general coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului. În realizarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii.

În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.

Potrivit noutăților juridice, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare.

Prin intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 1073/2018, se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.