Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 967 din data de 15 noiembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011.

Principala modificare ține de – conflictul de interese – concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, astfel, nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
– sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați;
– sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate ierarhic candidatului.
Anterior această listă era completată de lit. c), d) și e).

A fost înserat art. 221 cu următorul conținut:
(1) În vederea stabilirii componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs.
(2) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
(3) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.