Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aprobate mai multe formulare standard în domeniul achiziţiilor publice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 885 din data de 22 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Ministerul Finanțelor Publice a aprobat formularele standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare, precum și formularul de raport al procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii pe care autoritățile/entitățile contractante le utilizează la finalizarea fazelor procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor.

Pentru subiecții vizați de Ordinul MFP sunt de interes anexele Ordinului, care conțin modele ale documentație necesare:
1. Anexa nr. 1: Proces-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE (Documentul unic de achiziții european) și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare;
2. Anexa nr. 2: Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților;
3. Anexa nr. 3: Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare;
4. Anexa nr. 4: Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice
5. Anexa nr. 5: Raportul procedurii.