Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Relația Min. Finanțelor cu mediul asociativ. Cum e ținută evidența entităților ce activează în sfera de competență a MFP?

În epoca de apogeu a dezvoltării Imperiului Roman se zicea că „toate drumurile duc la Roma”. În ziua de azi, dacă stăm bine să cugetăm, toate drumurile românului, oricât ar fi de lungi și de întortocheate, ajung… la stat. La diversele autorități și instituții ale statului căruia îi suntem cetățeni! În activitatea desfășurată (și indiferent de domeniul de activitate), inclusiv asociațiile și fundațiile au de-a face, de obicei frecvent, cu instituțiile și autoritățile publice.

În cadrul autorităţilor administrative autonome, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale funcţionează structuri pentru relaţia cu mediul asociativ. Ce se petrece acolo unde asemenea structuri lipsesc? Simplu! Ele sunt, în cele din urmă, înființate, după cum prevede OG 26/2000.

Autorităţile publice menţionate mai sus se vor consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care-şi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă, în vederea realizării unor programe sau activităţi comune.

După înființarea lor, asociaţiile și fundaţiile interesate vor solicita ministerelor și altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale să fie luate-n evidență, în funcţie de sectorul în care activează. Autorităţile publice sunt obligate să ţină evidența asociaţiilor şi fundaţiilor ce li s-au adresat în acest sens.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 514/2018 a fost publicat Ordinul 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Știrile juridice arată că a fost desemnat Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență spre a ține evidența asociațiilor și fundațiilor care-și desfășoară activitatea în sfera de competență a acestui minister, pentru acordarea avizului în vederea înscrierii lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor și intermedierea colaborării Ministerului Finanțelor cu ONG-urile, spre realizarea unor activități comune.

Organizarea evidenței asociațiilor și fundațiilor ce desfășoară activități din domeniul de competență al Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și care solicită luarea în evidență intră în atribuțiile Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență. Asociațiile și fundațiile se vor înregistra la nivelul acestui Serviciu. Vor putea fi luate în evidență numai asociațiile și fundațiile ce lucrează în domeniul de activitate al Ministerului Finanțelor.

Pentru a fi luate în evidență, asociația sau fundația interesată trebuie să întocmească un dosar. Din dosar vor trebui să facă parte o cerere de luare în evidență – semnată de către administrator sau de către reprezentantul legal, statutul entității, actul constitutiv, codul unic de înregistrare fiscală, la care se adaugă o scrisoare de intenție din care va reieși „modul de interacțiune cu domeniul de competență al ministerului” și intențiile legate de realizarea unor activități comune.

În cererea de luare în evidență vor fi menționate numele și prenumele persoanei responsabile de comunicarea în raporturile cu ministerul, precum și datele de contact ale acestei persoane și ale asociației sau fundației, dacă adresa poștală sau numărul de telefon ale persoanei desemnate pentru gestionarea relației cu MFP nu sunt identice cu cele ale entității. Înregistrarea cererii va fi efectuată în registrul general al Serviciului de comunicare.

Dosarul are să fie supus analizei Compartimentului de informații publice. La analiza dosarului și emiterea ordinului de luare în evidență se va ține seama de o seamă de criterii: existența tuturor documentelor și informațiilor cerute, concordanța domeniului de activitate al entității cu atribuțiile și rolul Ministerului Finanțelor (însă fără o preluare a atribuțiilor acestuia), dar și concordanța – reieșită din scrisoarea de intenție – cu obiectivele MFP. Ulterior analizei dosarului vor fi evaluate posibilitățile concrete de colaborare între asociație sau fundație și minister, printr-o întrevedere cu reprezentantul entității.

Ministerul, cu avizul direcției de specialitate ce are competențe în domeniul de activitate al asociației sau fundației solicitante, e cel care va hotărî în sensul luării în evidență și, respectiv, în sensul respingerii luării în evidență, după analizarea propunerii și documentației pe care a depus-o asociația sau fundația.

Evidența va fi ținută, de către Serviciul de comunicare și relații publice, pe baza registrului de evidență asociații și fundații și a unui dosar individual – pentru fiecare asociație sau fundație (când este vorba despre decizii favorabile). În dosarul acesta vor fi incluse propunerile ori solicitările transmise de entitatea cu pricina, dar și răspunsul ministerului.

 

Precizări necesare

Potrivit recentelor știri juridice, transmiterea ordinului ministrului finanțelor referitor la luarea în evidență sau la refuzul acesteia către solicitant se va face într-un termen de cinci zile lucrătoare de la data la care a fost emis. În orice caz, nu va fi depășit intervalul de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de luare în evidență pe care a depus-o entitatea în cauză.

În cazul în care ministerul ia act de dizolvarea de drept a asociației sau fundației, a lichidării acestora, precum și la cererea asociației sau fundației se va efectua radierea din registrul de evidență. În sarcina asociațiilor și fundațiilor intră obligația de a comunica către ministerul finanțelor orice schimbare de statut ce survine după înregistrare.

În scopul evaluării, asociațiile și fundațiile trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Astfel, obiectul lor de activitate trebuie să aparțină domeniului în care activează și Ministerul Finanțelor. Activitatea entităților trebuie să se desfășoare în interes general ori comunitar iar entitățile trebuie să fi activat minimum cinci ani în domeniul de activitate al MFP. De asemenea, asociația sau fundația trebuie să nu fi subminat rolul ori să fi afectat imaginea ministerului. Mai trebuie și să fi dezvoltat minimum cinci proiecte cu (foarte) bune rezultate în domeniul de activitate al MFP. Tematica proiectelor trebuie să fi avut tangență cu acest domeniu.

Dacă o entitate – asociație sau fundație – e înregistrată la MFP și colaborează cu ministerul în realizarea unor proiecte comune, aceasta nu înseamnă că-și poate nesocoti îndatoririle fiscale sau că se poate bucura de un statut privilegiat. Are aceleași obligații ca și celelalte entități de acest tip!