Categories
Articole Sănătate

Noi reguli privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Legiuitorul a decis anumite reguli cu privire la acordarea concediilor medicale și la plata indemnizațiilor aferente, sens în care a elaborat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 31 din 12 ianuarie 2018, dată de la care prevederile sale se aplică.

Ce persoane sunt considerate a fi asigurate?

Știrile juridice arată că în categoria persoanelor asigurate intră  persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,  persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute enumerate anterior de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute mai sus de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și persoanele fizice care beneficiază de indemnizație de șomaj.

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute mai sus se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și devin asigurați.

Vor fi considerate persoane asigurate și soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată/autorizat să funcționeze ea însăși/el însuși ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, dacă titularul/persoana fizică autorizată este asigurat/asigurată.

Stagiul de asigurare

Noutățile legislative prevăd că stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Dacă nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Stagiul minim de cotizare este realizat și prin însumarea stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile și indemnizațiile și a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Ce tipuri de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se pot acorda?

Știrile juridice prevăd că sunt cinci categorii de concedii medicale și indemnizații: pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pentru maternitate  și de risc maternal.

În baza certificatului medical eliberat de medicul curant asigurații beneficiază de concedii și indemnizații dacă îndeplinesc stagiul minim de asigurare și prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase.

Știrile juridice prevăd că certificatele de concediu medical se completează și se eliberează la data la care se acordă consultația medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.  Dacă asiguratul nu se poate prezenta la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical “inițial”. Pentru certificatele medicale “în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeași afecțiune.

Rețineți că certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară doar pentru luna în curs sau cea anterioară  în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate), pentru perioada de internare în spital, pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg,  în situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile, în caz de carantină sau pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.

De asemenea, medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului. Excepția de la această situație este atunci când durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. Totodată, la camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgențe medico- chirurgicale neinternate numai de către medicii de specialitate.

Dacă certificatul de concediu medical se eliberează la începutul lunii pentru toată perioada cuprinsă în lună, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective. Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.

Plata indemnizației

Baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Dacă baza de calcul a indemnizațiilor se constituie și din veniturile aferente perioadei anterioare lunii ianuarie 2018, la calculul indemnizațiilor se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislației anterioare acestei luni ar fi constituit bază de calcul a indemnizațiilor și se cumulează cu veniturile lunare asigurate începând cu cele aferente lunii ianuarie 2018.

Când încetează plata indemnizațiilor?

Aceasta încetează începând cu ziua următoare celei în care  beneficiarul a decedat sau nu mai îndeplinește condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor sau și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenție de asigurări sociale sau și-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenție de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizațiile se plătesc de către celălalt stat.