Categories
Articole Contracte Drept civil

Executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă

Înainte vreme atunci când oamenii își dădeau cuvântul acesta valora mai mult decât orice act semnat. Vremea a trecut și oamenii au ajuns să pună preț mai mare pe ceea ce rămâne decât pe cuvântul dat, deoarece au realizat că „verba volant scripta manent” („Vorba zboara ceea ce este scris rămâne”). Atunci când semnezi un act trebuie să îți asumi conținutul său și să fii conștient de potențialele consecințe.  O vorbă din bătrâni spunea că „dacă spui, să nu scrii, dacă scrii, să nu semnezi și dacă semnezi, să nu te miri!”

O problemă controversată în practica instanțelor legată de un anumit tip de contract a fost aceea de a ști dacă este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu. În acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)  pentru a clarifica problema.

Caz practic

Printr-un contract de închiriere A ca și locator a închiriat lui B ca și locatar un spațiu pentru service auto și birouri. B s-a obligat să achite chiria și să suporte și costul utilităților. Ulterior încheierii au fost semnate acte adiționale. În 2015 prin actul adițional s-a diminuat suprafața închiriată, astfel încât s-a micșorat și chiria aferentă, iar B și-a asumat obligația de a constitui în favoarea locatorului o ipotecă mobiliară până la concurența unei anumite sume. Prin alt act adițional, părțile s-au obligat să constituie în favoarea locatorului proprietar o garanție materială.

Contractul de închiriere este un act sub semnătură privată și nu a fost înregistrat la fisc. Prin contractul de ipotecă mobiliară încheiat la notar pentru garantarea îndeplinirii de către B a obligațiilor asumate față de A, părțile au decis constituirea unei ipoteci mobiliare asupra unor bunuri mobile. Contractul de ipotecă mobiliară a fost înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

B nu și-a îndeplinit obligațiile față de A care a apelat la un executor judecătoresc în 2016 pentru a demara urmărirea silită împotriva lui B pentru realizarea creanței compuse din contravaloarea întreținerii spațiului închiriat, respectiv energie electrică și gaze, precum și chiria neachitată, plus  penalități de întârziere.

Executorul judecătoresc a solicitat instanței încuviințarea executării silite asupra unor bunuri mobile și autorizarea intrării în imobilul închiriat. Instanța a respins cererea motivat de faptul că ipoteca este executorie dacă există un titlu executoriu cu privire la creanța garantată care trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă. Or, în cazul de față ipoteca mobiliară a fost constituită în garantarea unui contract de închiriere care poate fi titlu executoriu doar dacă este înregistrat la fisc, aspect care nu este îndeplinit în speța de față.

Împotriva acestei hotărâri, A a declarat apel în cadrul căruia a fost sesizată ÎCCJ.

Care au fost opiniile instanțelor de judecată?

Unele instanțe au apreciat că în lipsa unui titlu executoriu care să constate creanța garantată prin contractul de ipotecă, acesta nu poate fi pus în executare silită motivat de caracterul accesoriu al dreptului de garanție căruia îi dă naștere contractul de ipotecă. Aceste instanțe au considerat că, pentru a avea caracter executoriu ipoteca, trebuie să existe un titlu executoriu cu privire la creanța garantată, care, la rândul ei, trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă. Practic, s-ar putea trece direct la executarea silită a ipotecii dacă dreptul de creanță este constatată printr-un înscris care să constituie titlu executoriu.

Alte instanțe au considerat că dreptul de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat poate fi realizat pe calea executării silite și în ipoteza în care dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie titlu executoriu. Și-au bazat motivarea pe textele Codului civil care reglementează procedura specială a executării ipotecii mobiliare derogatorie de la dreptul comun.

Ce a decis ÎCCJ?

ÎCCJ a pronunțat Decizia 60/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 928 din 24 noiembrie 2017. Știrile juridice arată că executarea silită se face în baza unui titlu executoriu și numai dacă creanța este certă (rezultă din titlu executoriu), lichidă (obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elemente care permit stabilirea lui)  și exigibilă (este ajunsă la scadență). Potrivit Codului civil contractele de ipotecă valabil încheiate constituie titluri executorii fără ca legea să condiționeze posibilitatea executării acestui contract de natura creanței ipotecare.

Pentru a putea executa contractul de ipotecă trebuie ca acesta să fie valabil încheiat și să fie calificat ca fiind titlu executoriu. Pentru a fi valabil contractul de ipotecă trebuie încheiat în formă autentică.

De asemenea, legea prevede că instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite doar dacă hotărârea sau înscrisul nu constituie titlu executoriu și creanța nu este certă, lichidă sau exigibilă.

Înainte de intrarea în vigoare a Codului civil au existat două legi prin care s-a recunoscut natura de titlu executoriu pentru instrumentul de garantare. Astfel, legea 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, a prevăzut că acel contract prin care se constituia garanția reală mobiliară era titlu executoriu fără să existe vreo condiționare legată de natura de titlu executoriu a contractului din care se năștea această creanță. La fel prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului se statua că sunt titluri executorii contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit.

Noutățile legislative prevăd că pentru a putea executa un contract de ipotecă este necesară încuviințarea de către instanța de executare. Astfel, cerințele impuse de lege contractului de ipotecă nu duc la limitări ale caracterului executoriu al acestuia, ci asigură respectarea principiilor ce guvernează executarea silită.

În concluzie, ÎCCJ admite sesizarea și stabilește că este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu.

Ce a decis instanța de apel în cazul practic?

Ținând cont de decizia dată de ÎCCJ cu privire la modul de aplicare și interpretare în astfel de situații, instanța de judecată a admis apelul și a încuviințat executarea silită  a debitoarei B în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de ipotecă mobiliară.